تجمع شمار زیادی از درویشان گنابادی در مقابل زندان اوین با انتشار فراخوان تجمع دراویش و طرفداران محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه و زندانی عقیدتی که در زندان اوین دوران محکومیت خود را پشت سر می‌گذارد، صورت گرفت و در این تجمع برخی بستگان زندانیان همچون مادر سهیل اعرابی و فعالان مدنی همچون نسرین ستوده نیز حاضر شدند.

به گواهی برخی شاهدان عینی اما نیروهای امنیتی با محاصره معترضان حاضر در محل در نهایت به آنان حمله کردند و شمار زیادی از آنها را بازداشت کردند.