Wednesday, May 10, 2023

صفحه نخست » کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد زنش بر او حرام است و باید اعدام شود

نبویان: کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد مرتد است، زنش بر او حرام است و باید اعدامش کرد!! با این وصف چند ایرانی باید درصف اعدام باشند؟

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy