جمعه 9 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گرانی مسکن و افزايش حاشيه نشينی، فردا

اگر افزايش قيمت مسکن يک بار ديگر مثل چند سال پيش به دو يا سه برابر افزايش يابد حاشيه نشينی شهرها به شکل معناداری رو به افزايش گذارد چراکه ديگر حتی طبقه متوسط شهری هم نمی تواند از پس تامين هزينه های سرسام آور مسکن برآيد.
يک کارشناس معماری و شهرسازی افزايش حاشيه نشينی در شهرها را در ارتباط مستقيم افزايش قيمت مسکن می داند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش«فردا» دکتر گيتی اعتماد که دارای مدرک دکترای شهرسازی است می گويد: اغلب اين حاشيه نشين ها، همان طبقه متوسط شهری هستند که به دليل افزايش قيمت يکباره مسکن مجبور به حاشيه نشينی شده اند.

دکتر اعتماد با بيان اينکه حاشيه نشينی مقوله پرآسيبی در سطح جامعه شناسی شهری است می افزايد: آنچه مسلم است آن است که آمار حاشيه نشينی طی سال های اخير افزايش چشمگيری داشته است.

اين کارشناس شهرسازی که خود تحقيقاتی را درباره پديده حاشيه نشينی در ساوه، قم و اصفهان داشته، درباره اينکه اغلب مهاجرت را دليل اصلی حاشيه نشينی می دانند، می گويد: فکر می کنم مهاجرت گزينه ساده و البته غير کارشناسی برای توجيه افزايش و شکل گيری حاشيه نشينی است.در تحقيقاتی که داشتم مشاهده شد غالب جمعيت حاشيه نشين ها همان شهرنشين هايی بوده اند که پيش از اين در بافت شهری ساکن بودند و به دنبال افزايش قيمت مسکن و تورم راه زندگی در حاشيه شهرها را برگزيده اند.

وی تاکيد می کند: حتی من پيش بينی می کنم اگر افزايش قيمت مسکن يک بار ديگر مثل چند سال پيش به دو يا سه برابر افزايش يابد حاشيه نشينی شهرها به شکل معناداری رو به افزايش گذارد چراکه ديگر حتی طبقه متوسط شهری هم نمی تواند از پس تامين هزينه های سرسام آور مسکن برآيد.

دکتر اعتماد در پاسخ به اين سوال روزنامه سرمايه، که در پژوهش هايی که خودتان در اين حوزه انجام داده ايد چه دلايلی را در شکل گيری پديده حاشيه نشينی موثر می دانيد؟ می گويد: وضعيت تورم تاثير مستقيمی در احساس ناامنی مالی شهرنشينان ايفا می کند به شکلی که مدام افراد در پی اين هستند که مکانی از آن خود داشته باشند. پديده مالکيت در شرايطی که فرد مدام با موضوع تورم دست به گريبان است يک موضوعی عادی است و از جمله عوامل موثر در توسعه و افزايش آمار حاشيه نشينی شهرها است. افراد ترجيح می دهند به دنبال سرپناه حتی تا به حاشيه شهرها کوچ کنند.

Copyright: gooya.com 2016