شنبه 7 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه شماره يک ستاد هماهنگی جنبش سبز دانشجويی به مناسبت ۱۶ آذر، موج سبز آزادی

جنبش سبز دانشجويی که زنجيره سبز دانشجويان در تمام دانشگاه‌های آزاد و دولتی سراسر کشور است، در روز شانزده آذر امسال (روزدانشجو) بعدازظهر دعوت به برگزاری مراسم هم زمان می نمايد. به گزارش خبرنگار رويداد "ستاد هماهنگی جنبش دانشجويی" اعلام نمود: "مراسم سخنرانی شخصيت های سياسی در هر دانشگاه بزودی اعلام می شود. درصورت عدم امکان دعوت سخنران، دانشجويان سبز هردانشگاه با ابتکارخود مراسم را برگزار می کنند."تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در ادامه اين بيانيه آمده است: "ازتمام مردم درهمه شهرها دعوت می شود که با پيوستن به فرزندان دانشجوی خود درمراسم امسال دردانشگاه ها، آنان را تنها نگذارند ودرصورتی که کودتاچيان از ورود آنان به محوطه دانشگاه ها ممانعت به عمل آوردند با تجمع اتومبيل دراطراف دانشگاه ها وايجاد ترافيک، تردد سرکوب گران را با اشکال مواجه سازند وبه اين ترتيب دانشجويان را ياری دهند".

ستاد هماهنگی جنبش سبز دانشجويی با تاکيد بر نفی هرگونه خشونت در اعتراضات مردمی اعلام نمود: "مراقبت ازانضباط مبارزات بی خشونت مجددا مورد تاکيد قرارمی گيرد و دانشجويان مراقب هستند که به دام حکومت برای خشونت ورزی نيفتند. اما اگرمزدوران بخواهند به صحن دانشگاه وارد شده و حمله کنند، سد کردن راه آنان و يا بررسی راه های گريز و پخش شدن درسطح شهر از واجبات است.
اصل براين است که با حفظ انضباط مبارزات بی خشونت درشانزده آذرامسال کتک خورده و يا دستگيری نداشته باشيم. بررسی راه های بيرون رفتن ازدانشگاه و برگزاری تظاهرات پراکنده و سريع در مراکز شهری متعدد، توسط دانشجويان سبز هردانشگاه به عمل می آيد."

در ادامه بياينه ستاد هماهنگی آمده است: "جنبش سبز دانشجويی ازتمام دانش آموزان مدارس کشور نيزدعوت می نمايد که با سردادن شعارهای جنبش سبزدرروزدانشجو، درمدارس و يا هنگام خروج ازآن ها همبستگی خود را با دانشجويان اعلام نمايند.
"اتحاد، مبارزه، پيروزی"(شعارديرينه جنبش دانشجويی)، "برادرسپاهی چرا برادرکشی" و" ارتشی وسپاهی دولشکرالهی ياورملت ما درجنگ با تباهی" به اضافه سايرشعارها، پيشنهاد جنبش سبزدانشجويی برای مراسم امسال است."

در پايان اين بيانيه تاييد شده است: "امسال دانشجويان غيرازبرگزاری مراسم درسطح کشور و دعوت ازاقشارگوناگون ملت به خصوص دانش آموزان برای پيوستن به آنان، اولين گام را نيزدردعوت ازنيروهای مسلح برای پيوستن به ملت برمی دارند. اين امريکی ازمقدمات شرکت عموم مردم درمراسم سراسری محرم امسال خواهد بود."

اتحاد- مبارزه - پيروزی
جنبش سبز دانشجويی
هفتم آذر هشتاد و هشت


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016