یکشنبه 20 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گناه بهائی بودن در حکومت اسلامی! علی کشتگر

علی کشتگر
اتهام خشونت به بهائيان و يا وصل کردن گروه های طرفدار مبارزه مسلحانه به جنبش سبز نه از موضع قدرت که دقيقا از موضع ضعف و درماندگی حکومت خامنه ای در برابر اعتراضات حق طلبانه مردم است. در پاسخ به اين اتهامات می بايست به خود و به جهانيان نشان دهيم که در دفاع از آزادی و حقوق شهروندی هيچ خط و تعلق مذهبی و عقيدتی ما ايرانيان را از هم جدا نمی کند. بهائيان به حکم اعتقادات دينی خود از هرگونه اقدام خشونت آميز منع شده اند. خشونت را با هزار من سريش هم نمی توان به بهائيان چسباند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


تبعيض بيداد بزرگی است که آدم در غربت بهتر می شناسدش. وقتی آن را در نگاه ديگران حس می کنی نيشتری دردلت فرو می رود.

روزی برای دوستی که نويسنده و کارگران توانای کشورمان است دردل می کردم که دراين جا (فرانسه) تبعيض و رفتار های ضد خارجی آزار دهنده است و خاطره تلخی از اين گونه رفتارها را بازگفتم. با چهره گل انداخته و چشمان پراشک نگاهم کرد. من نيز که منقلب شده بودم دستش را فشردم و از گفته عذر خواستم. گفت مرا به ياد درد بی درمان غريبی ام در خانه خودم انداختی که تبعيض در خانه خودت هزار بار تلخ تر از آن در غربت است. می گفت در حکومت اسلامی تبعيض برای بهائيان به نگاه و رفتار مشتی متعصب وجاهل محدود نمی شود، بلکه در همه عرصه های زندگی بهائيان ماديت ويرانگر و تباه کننده پيدا کرده است.

اين روزها وقتی به هفت هم ميهن بهائی مان که مدتها است به اتهام واهی جاسوسی در زندان جمهوری اسلامی اسير شده اند و به موج جديد ضدبهائی که کودتاگران برای ايجاد ارعاب به راه انداخته اند می انديشم، او را در نظر می آورم که حالا در گوشه ای نشسته و به اين غربت غريب می انديشد! و شايد در خيال بازی های هنرمندانه اش تسکين و درمان همه اين دردها را درهنرجستجو می کند.

فجايعی که اربابان قدرت عليه جمعيت بهائی ايران در اين سی ساله مرتکب شده اند به تنهائی برای اثبات ماهيت ستمگر و قرون وسطايی اين رژيم کفايت می کند. محروميت از بسياری از مشاغل، محروميت از تحصيل در بسياری از رشته ها، محروميت از برگزاری مراسم علنی مذهبی، و بسياری از محروميت های ديگری که عليه شهروندان بهائی ايران اعمال می شود، درشمار زشت ترين تبعيضات مذهبی تاريخ ايران است.

اما از اين تبعيض های مرسوم که بگذريم، فضای بی حقی و ناامنی وحشتناکی که رژيم ايران برای بهائيان ايران برقرار کرده، امنيت و زندگی آنان را بطور مستمر در مخاطره قرار می دهد.

در مکتب نظريه پردازان کودتا خون بهائيان مباح است. گرگهای درنده رژيم برای هريک از مقاصد شوم خود که صلاح بدانند به خود حق می دهند به جمعيت چند صد هزار نفری بهائيان ايران حمله ور شوند و گروهی را قربانی مقاصد و اغراض شوم خود کنند.

ميان جناح های رژيم که دعوا راه می افتد، بهائيان هم بايد در اين معرکه قربانی بدهند. وقتی اسلاميست های تندرو می خواهند قاطعيت و صلابت خود را به رخ همديگر بکشند، در سبعيت عليه بهائيان مسابقه می دهند و از ميان اين گروه از ايرانيان قربانی می گيرند و هنگامی هم که رژيم بحرانی می شود و می خواهد اقتدار خود را نشان دهد و ايجاد ارعاب کند، بازهم جامعه بهائی در معرض تاخت و تاز و بی رحمی و گروگان گيری قرار می گيرد.

اتهام جاسوسی به کسانی که از همه مشاغل حساس محرومند و به هيچ يک از اسرار و اسناد دولتی دسترسی ندارند، آنهم در نظام بسته جمهوری اسلامی که اسرار نظامی و امنيتی حتی از دسترس بسياری از کارشناسان نظام نيز به دور نگه داشته می شود چنان بی پايه است که هيچ کس حتی خود اتهام زنندگان نيز آن را باور ندارند.

واما آنچه اين روزها هم بيچارگی و هم بی شرمی کودتاگران را به نمايش می گذارد آن است که در پی هفت ماه خونريزی، تجاوز، شکنجه و کشتار وحشيانه مردمی که می پرسند رای من کجاست، و پس از آنکه همه روشهای وحشيانه سرکوب نتوانسته است اعتراضات مردم را مهار کند عده ای از بهائيان را به جرم خشونت و محاربه به زندان انداخته اند.

از نوشته های اخير کيهان مثلا سه شنبه ۱۵ دی ماه ۸۸(پانويس) و سخنان برخی از ديگر مسوولان ستاد کودتا چنين برمی آيد که دستگاه بيدادگر قضايی خامنه ای برای توجيه خونريزی ها و کشتارهای بيشتر، نقشه های شوم جديدی عليه بهائيان تدارک ديده است.

سردار مصطفی محمد نجار که خود به اتهام جنايت عليه يهوديان در آرژانتين تحت تعقيب بين المللی است می گويد :" ميان دستگيرشدگان وقايع اخير درکشور افراد سلطنت طلب، معاندان نظام و بهائيان ..." به چشم می خورند(ايسنا ۱۹ ديماه ۸۸).

و همزمان دادستان تهران دروغهای شاخداری را درباره بهائيان برزبان رانده است که هر ناظر بی طرفی بلافاصله متوجه کذب بودن آن می شود. می گويد درمنزل بهائيان دستگير شده سلاحهای گرم کشف شده است.کيست نداند که اساسا آئين بهائيت با خشونت و سلاح مخالف است و بهائيان به حکم اعتقادات خود ازهرگونه اقدام خشونت آميز منع شده اند. خشونت را با هزار من سريش هم نمی توان به بهائيان چسباند.

سرکوب خشن و سيستماتيک بهائيان در نظام خشک انديشان مذهبی البته جای شگفتی چندانی ندارد. شگفت آور آن است که ما پرچمداران ايرانی آزادی و حقوق بشر، نويسندگان و روزنامه نگاران و جريانات سياسی مختلف اپوزيسيون حساسيت کافی در برابر اين همه ظلم و بی رحمی که عليه جمعيت بهائيان ايران اعمال می شود نشان ندهيم. و مبارزه برای احقاق حقوق طبيعی بهائيان ايران را يکی از وجوه مهم پيکار ايرانيان در راه اعاده حقوق بشر قرار ندهيم. آيا نوانديشان دينی مسلمان در اين زمينه به قدر کافی حساسيت نشان خواهند داد؟ متاسفانه بسياری از آنان به بهانه های مختلف ازورود به عرصه دفاع از حقوق شهروندان بهائی پرهيز می کنند.

و اتفاقا بعيد نيست که کودتاگران روی همين ضعف اصلاح طلبان حساب باز کرده باشند تا با قربانی گرفتن از بهائيان هم به سياست سرکوب و ارعاب ادامه دهند و هم در صورت سکوت رهبران شاخص جنبش سبز در بدنه اين جنبش شکاف ايجاد کنند.

اما به گمان من جنبش سبز مردم ايران دراعماق وجود خود به اين باور درست رسيده است که ما ايرانيان از هرجنس، عقيده و مذهبی برابر هستيم. بهائی بودن، سنی بودن، شيعه بودن و يا نبودن اموری شخصی هستند که ما را در عرصه دفاع از حقوق شهروندی و ملی ايرانيان از هم جدا نمی کند. آنها که در خيابانها زير سرکوب خونين کودتاگران برای آزادی مبارزه می کنند مرزبندی های تبعيض آميز مذهبی و عقيدتی را برنمی تابند.

از رسانه های ستاد کودتا چنين استنباط می شود که افراطی ترين جريان کودتا در صدد است با به راه انداختن تبليغات کينه توزانه عليه بهائيان و يهوديان و نسبت دادن اتهامات دروغ مثل اهانت به مقدسات و غيره به ايرانيان بهايی درصفوف مردم شکاف ايجاد کنند.

کودتا گران که نمی توانند وحشت خود را از گسترش و فراگير شدن جنبش سبز پنهان کنند، پس از ۷ ماه خونريزی و جنايت، هم چنان تنها پاسخ خود را به خواسته های برحق مردم ادامه خشونت و کشتار می دانند.

خوشبختانه بيرق دفاع از حقوق بشر و آزادی که در ايران امروز به دست مردم بويژه جوانان برافراشته شده، همان گونه که اشاره شد مرزهای مذهبی و عقيدتی را دراين پيکار آزاديخواهانه سبز به رسميت نمی شناسد. اتهام خشونت به بهائيان و يا وصل کردن گروههای طرفدار مبارزه مسلحانه به جنبش سبز نه از موضع قدرت که دقيقا از موضع ضعف و درماندگی حکومت خامنه ای در برابر اعتراضات حق طلبانه مردم است. در پاسخ به اين اتهامات می بايست به خود و به جهانيان نشان دهيم که در دفاع از آزادی و حقوق شهروندی هيچ خط و تعلق مذهبی و عقيدتی ما ايرانيان را از هم جدا نمی کند.

علی کشتگر

***

*مردان خداجوی موسوی بهايی و تروريست از آب درآمدند
دستگيری شماری از سرکردگان و فعالان حزب استعماری بهائيت پس از حرمت شکنی و اغتشاش در روز عاشورا، رسانه های آمريکايی و انگليسی را نگران کرد. بی بی سی انگليس و راديو فردای آمريکا اعلام کردند ۱۰ نفر از اعضا و سران بهائيان پس از حوادث روز عاشورا توسط ماموران امنيتی ايران دستگير شده اند.
يکی از سران اين جريان در خارج کشور در گفت وگوی مشترک با بی بی سی و راديو فردا، اسامی بابک و لقا مبشر، ژينوس سبحانی، آرتين غضنفری، نگار ثابت، نسيم بيگلری، سعيد و مهران روحانی، پيام فنائيان و مونا هويدايی را به عنوان افراد دستگير شده اعلام کرد و گفت ۳ تن از آنها آزاد شده اند. براساس برخی گزارش های خارجی، نيکا هويدايی، زاوش و ابراهيم شادمهر، ولوا خانجانی (نوه جمال خانجانی از سران بهائيت) نيز جزو بازداشت شدگان اوليه بوده اند.
۷ تن از سران بهائيان سال گذشته به خاطر جاسوسی برای رژيم صهيونيستی و تبليغ عليه نظام دستگير شده بودند. مقر بهائيان در حيفا (فلسطين اشغالی) قرار دارد.
ژينوس سبحانی (همسر آرتين غضنفری) از عناصر دستگير شده، منشی گروهک کانون مدافعان حقوق بشر (راه اندازی شده توسط شيرين عبادی به سفارش ديک چنی معاون وقت جرج بوش) می باشد و در راستای جاسوسی برای بيگانگان و شايعه پراکنی عليه جمهوری اسلامی و تحريک به آشوبگری، ارتباطات تنگا تنگی با شيرين عبادی دارد. عبادی ماه هاست از کشور گريخته و با وجود ادعای اوليه برای بازگشت به کشور از اين کار سر باز زده است. برخی قرينه ها از بهايی بودن اين عنصر سلطنت طلب حکايت می کنند.وی در خارج کشور اقدام به کشف حجاب کرده است.
گروهک کانون مدافعان حقوق بشر خانه تيمی مشترک بهائيان، گروهک نهضت آزادی، سلطنت طلبان، جبهه ملی و برخی افراطيون جبهه اصلاحات به شمار می رفت و با پول اعطايی به عبادی در پوشش جايزه نوبل راه اندازی شده بود.
با توجه به دشمنی ديرينه فرقه انگليس ساخته بهائيت با امامت و تشيع (به ويژه با مهدويت)، تحرکات اين جريان فاسد و انحرافی در روز عاشورا برای هتک حرمت عزای حسينی قابل فهم تر می شود ضمن اينکه سران اين جريان، وابستگی های علنی به رژيم صهيونيستی، انگليس و آمريکا دارند. در زمان رژيم پهلوی برای رياست دستگاه هايی چون ساواک، شهربانی و ارتش از عناصر جنايتکار و بی رحم بهايی استفاده می شد.
وزارت اطلاعات علاوه بر شماری از عناصر بهايی، ۱۴ تن از اعضای گروهک منافقين را در جريان آشوبگری ضدانقلاب در روز عاشورا دستگير کرده که احتمال اعدام آنها به عنوان محارب می رود.
در پی دفاع يکی از سران فتنه (ميرحسين موسوی) از حرمت شکنان روز عاشورا که از آنها به عنوان «مردمی خداجو» ياد کرده بود، برخی از عناصر ضدانقلاب با وقاحت واکنش نشان دادند و از جمله سايت سکولاريسم نو خطاب به موسوی نوشت: آيا به نظر موسوی تمام شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا مردمی خداجو بودند؟ تعبير «جريان های منحوس منافقين» در بيانيه چه لزومی داشت؟ آيا می دانيد گروه های ديگری همچنن سلطنت طلبان، کمونيست ها و بهايی ها در مبارزه شرکت دارند و اعتقادی به مذهب و ولايت فقيه ندارند؟

ـــــــــــــــــ

دستگيری ۱۴ تروريست
و ۱۶ عضو گروهک بهائيت

پيش از اين ۲مقام وزارت اطلاعات در ديدار با اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی اعلام کرده بودند سلطنت طلبان و خارج نشينان عامل اصلی اغتشاشات در روز عاشورا بوده اند و برخی از عوامل آنان دستگير شده اند.
به گزارش مهر محمد کريمی راد با اشاره به جلسه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی که با حضور قائم مقام و معاون امنيت داخلی وزارت اطلاعات برگزار شد، تصريح کرد: در اين جلسه اغتشاشات اخير ريشه يابی و واکاوی شد و مقامات امنيتی به سوالات نمايندگان پاسخ دادند.
نماينده مردم کرمانشاه با بيان اينکه مقامات امنيتی مستندات بيشتری در رابطه با اغتشاشات اخير ارائه دادند، خاطر نشان کرد: در بين سرکردگان عوامل اغتشاشات عاشورا که توسط ماموران دستگير شده اند ۴ عضو گروهک مارکسيستی حضور دارند و علاوه بر اينکه تعدادی نيز از بهائيان در فتنه های اخير نقش داشته اند.
از سوی ديگر يک مقام آگاه از بازداشت ۱۴ نفر از اعضای گروهک تروريستی منافقين در اغتشاشات روز عاشورا خبر داد و افزود: ۶ نفر از اين تعداد از اعضای سابقه دار گروهک منافقين بوده اند.
اين مقام آگاه به «جهان نيوز» گفت: درجريان حرمت شکنی های روز عاشورا ۱۶ نفر از اعضای فرقه ضاله بهائيت در محل اغتشاشات بازداشت شده اند.
تحرکات تروريست ها در اغتشاشگری روز عاشورا (يکشنبه هفته گذشته) منجر به کشته شدن ۷ نفر شد. قربانيان از جمله با اسلحه ساچمه ای هدف گرفته شده و در مواردی از ارتفاع به پايين پرتاب شده بودند. در همان روز خواهرزاده ميرحسين موسوی در خيابانی خلوت به دور از اغتشاشات توسط تيمی که از صحنه گريخت ترور شد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016