دوشنبه 19 بهمن 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پروژه سرويس‌های اطلاعاتی در ۲۲ بهمن، آينده

هدف، روشن‌کردن آتش درگيری و تنش بين مردم جهت انفجار موج انسانی حاضر در راهپيمايی است و با درگيريهای مصنوعی يا واقعی و پيامد آن سردادن شعار ساختارشکنانه و تحريک حاضران برای تقابل... باگستردگی مساحت، انبوه راهپيمايان و همکاری اکثر سرويسها در اين پروژه، موثرترين راه پيشگيری از اين توطئه...

در حالی که کمتر از ۳ روز تا راهپيمايی بزرگ ۲۲ بهمن باقی مانده است، منابع آگاه از خطر جدی فعال شدن سرويسهايی اطلاعاتی بيگانه در تهران و لزوم خويشتنداری مردم خبر می دهند.

به گزارش خبرنگار "آينده"، شرايط التهاب ماههای اخير زمينه فعاليت و سوء استفاده سرويسهای اطلاعاتی بيگانه بويژه سازمانهای جاسوسی غربی را فراهم کرده است و در اين راستا شواهد جدی از برنامه اين سرويسها برای ايجاد ناآرامی و تنش در روز ۲۲ بهمن در تهران حکايت دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گفته يک منبع آگاه، ماموريت اصلی عوامل اطلاعاتی بيگانه روشن کردن آتش درگيری و تنش بين مردم جهت به التهاب کشاندن و انفجار موج انسانی حاضر در راهپيمايی است و به همين دليل ترتيب دادن درگيريهای مصنوعی يا واقعی که به ضرب و جرح تعدادی از هموطنان بينجامد و پيامد آن سر دادن شعارهای ساختارشکن و تحريک حاضران برای تقابل با يکديگر، شگرد اصلی سرويسهای اطلاعاتی برای انجام ماموريت خود می‌باشد.

در اين چارچوب، مشابه‌سازی عوامل اطلاعاتی بيگانه با ظاهر دو طيف معترض و بسيجی ساده ترين روش برای رسيدن به اهداف است و مطابق با اطلاعات دريافتی، عوامل مذکور در لباس طرفين اقدام به تحريک و درگيری خواهند کرد.

اين منبع آگاه افزود: با وجود تلاش شبانه روزی نهادهای امنيتی برای پيشگيری از اين توطئه، به دليل فاصله کم زمانی باقيمانده تا ۲۲بهمن، گستردگی مساحت و تعداد انبوه راهپيمايان و همچنين همکاری اکثر سرويسهای قدرتمند بيگانه در اين پروژه، مناسبترين و موثرترين راهکار پيشگيری از اين توطئه، هوشياری و خويشتنداری مردم با هرگونه گرايشی است.

براين اساس عدم توجه به تحريکات، پرهيز از سردادن شعارهای ساختارشکنانه و توصيه اطرافيان به حفظ آرامش در صورت وقوع تنش، حداقل انتظار برای مقابله با اين توطئه است.

اين منبع آگاه در خاتمه گفت: به دليل اينکه ممکن است عوامل بيگانه در لباس دو طرف درگيری عمل کنند، خودداری مردم از دخالت در تنشهای احتمالی و واگذاری موضوع به افراد مسئول و مراجع ذيربط می‌تواند بخش اصلی اين توطئه را که قطعا منافع آن عايد هيچ يک از گروههای داخلی و مردم نخواهد شد، خنثی کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016