دوشنبه 15 خرداد 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معرفی دو کتاب از تورج امينی: "اسناد بهائيان ايران از سال ۱۳۲۰ تا پايان سال ۱۳۳۱" و "رستاخيز پنهان"

اسناد بهائيان ايران از سال ۱۳۲۰ تا پايان سال ۱۳۳۱
تورج امينی
نشر باران
چاپ اول ۲۰۱۲


آيا بهائيان ايران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی از آزادی کامل برخوردار بودند؟

آيا از حقوق مدنی و اجتماعی به طور کامل بهره داشتند؟

آيا در زمان شاه هيچ بهائی مورد ظلم قرار نگرفت؟ خانه‌ای چپاول نشد؟ خون‌ بيگناهان بر زمين نريخت؟ صدها بهائی از خانه و کاشانه و زادگاه خود آواره و دربدر نشدند؟

آيا قوانين رسمی و سازمان‌های پليس و نيروهای انتظامی، ايشان را در مقابل حمله و هجوم متعصبان مذهبی حفظ می کردند؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


و از همه بالاتر، آيا آن طور که دستگاه‌های تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، اين بهائيان بودند که در همهء تصميم‌گيری های شاه دخالت داشتند؟

اين شايعات و شايعات ديگر مثل اينکه هويدا و ديگر وزرايش همه بهائی بودند سال‌هاست دستاويزی برای سرکوب و آزار بهائيان ايران شده است.
آيا بايد چشم‌بسته به اين شايعات تن داد، آن‌ها را بدون چون چرا پذيرفت و محکوميتی بر محکوميت‌های ديگر بهائيان افزود؟ يا بايد به صدها و هزارها اسناد رسمی کشور رجوع کرد که تصاويری غير از اين ارائه می‌دهند و در لباس گزارش‌های رسمی داستان‌هايی غمبار از تبعيضی آشکار و زير پا گذاردن بديهی‌ترين حقوق جامعهء بهائی ايران در زمان شاه بيان می‌دارند.

کتاب “اسناد بهائيان ايران” با يک ديباچه‌ء دويست صفحه‌ای و ارائهء صدها اسناد معتبر دولتی پرده از اين معما بر می‌دارد و حقايق تاريخی را عريان و آشکار – و نه در پرده‌های تو در توی شايعه و تهمت و توطئه‌پردازی - در معرض قضاوت خواننده قرار می‌دهد.

کتاب را از کتابفروشی های محل خود يا از طريق سايت نشر باران تهيه کنيد
info@baran.sewww.baran.se

***

رستاخيز پنهان
نويسنده: تورج امينی
نشر باران، سوئد
چاپ نخست ۲۰۱۲

بازگشايی نسبت آيين‌های بابی و بهائی با جريان روشنفکری ايران
جلد اول ميرزا آقاخان کرمانی- ميرزا مَلکُم خان
تاريخ‌نگاری ايرانی در قرن اخير به روشی برای اثبات خود و نفی ديگران تبديل گشته و در بسياری از وجوه، با محمل و مایۀ دروغ‌پردازی رشد کرده و به نتيجه رسيده است...آن چه که اسف انگيز است؛ بيانصافی، دروغ‌پراکنی و پنهان‌کاری‌های تاريخی است که مورّخان دورۀ قاجار به بعد آن را به متد و روشی بنيادين تبديل کرده‌اند و اخلاف بر روش اسلاف بر اين دروغ‌نمايی‌ها و پنهان‌سازی‌ها، آثار و ساختمانهای کج و معوج خود را بنا کرده و شهری درهم و برهم بر پا نموده‌‌اند... بازگشايی گره‌های کور اين ماجرا نياز به تلاشی توان‌فرسا دارد. بايد تاريخ‌نگاری ايران معاصر را از نو آغاز کرد. بايد از ابتدا همه چيز را دوباره خواند و دوباره نوشت. بر اين اساس، برای بازخوانی آنچه که در بارۀ داستان روشنفکری آمده است، بايد به گذشته رجوع نمود و از سرچشمه‌ها شروع کرد. مشکل اين جاست که مورّخان ايرانی آن مقدار در بارۀ تاريخ روشنفکری اين مرز و بوم پنهان‌کاری کرده‌اند که گفتن واقعيت به سحر و جادو می‌ماند، خصوصاً که سخن از نسبت و تأثير بابيان و بهائيان بر جريان روشنگری ايرانی در ميان باشد. در اينجا دروغ‌نويسی و کتمان‌کاریِ مورّخان ايرانی دو وجهی است؛ هم برای روشنفکری و هم برای پايمال ساختن تأثيرات بابيان و بهائيان...
به نقل از متن کتاب

کتاب را از کتابفروشی های محل خود يا از طريق سايت نشر باران تهيه کنيد
info@baran.se
www.baran.se


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016