سه شنبه 20 تیر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام مردم؛ کبودوند و قاسملو! عارف نادری

عارف نادری
قاسملو؛ در نزد رهروان حقيقی‌اش، انديشە، رويکرد و نگرش مدرن و دموکراتيک نسبت بە جامعە کرد، انسان کرد و موضوعات مرتبط با سعادت و استقلال و آزادی فردی و گروهی اوست. بنابر اين پاسداری از ميراث فکری قاسملو، حمايت از سرمایەهای اجتماعی است کە حاملان انديشه‌های مدرن و گفتمان دموکراتيک هستند. کبودوند؛ امروز حامل، پاسدار و مروج اين ميراث است. حمايت از کبودوند؛ پاس‌داشت قاسملوست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

در زمان زمامداری ٨ سالە اصلاح طلبان حکومتی، گاهآ عدە ای از صاحبان انديشە و قلم بدون ترس از هزينە هايی کە می بايست بابت گذر از خطوط قرمز نوشتە و نانوشتە حاکميت اسلامی ـ ايرانی می پرداختند، از پرداختن بە مسائلی کە می توانست جامعە را در گذار بە دموکراسی و همچنين زدودن سياه نمايی ها و برداشت و پنداشت های غيرواقعی ياری رساند، ترسی بە دل راە نمی دادند. هفتەنامە " پيام مردم " و مدير مسئول آن " محمدصديق کبودوند "، در زمرەی اين گروە از اهل قلم و اهالی مطبوعات بودند.

" پيام مردم "؛ و مجموعە همکاران آن همە تلاششان برآن بود کە اگر سانسور بر همە لایەهای زندگی اجتماعی مردم سایە افکندە است آنان نيز خود بانی خودسانسوری برای گذر از زير تيغ سانسور غالب نشوند. بە نقل از خود کبودوند می توان چنين نوشت:" کردستان و مناطق کردنشين سرزمينی است که در دهه های گذشته رويدادهای خونينی در آن، ميان نيروهای دولتی و چريک های کرد به وقوع پيوسته که آثار و عواقب و جراحات ناشی از اين درگيری ها پس از سال ها هنوز به صورت آشکار در هر گوشه ای نمايان است يا به نوعی خودنمايی می کند و اين در حالی است که رسانه های دولتی در غياب رسانه و تريبونی مستقل، با انعکاس واژگونه علت و علل درگيری ها و با تبليغات مختلف موجبات برانگيختن احساسات مردم ساير مناطق کشور برحسب آنچه که حقوق و مطالبات قانونی مردم منطقه بوده، شرايط را برای جنگ و درگيری و سرکوب های بيشتر فراهم می کرده است. در اوايل دهه هشتاد هفته نامه «پيام مردم» با مديرمسئولی نگارنده درصدد برآمد تا به عنوان نشريه ای مستقل و فارغ از خودسانسوری و بدون جانب داری از يک طرف خاص، با کاوش و نقد و بررسی نظرات، انديشه ها، خواسته ها و مطالبات مردم، در حد توان خود حقايق و واقعيت ها را فارغ از هرگونه اغراضی بيان نمايد." براين اساس در سرمقالە آخرين شمارە پيام مردم قبل از توقيف (شمارە ١٢)، کبودوند در سرمقالەای کە در صفحە نخست هفتەنامە و در ستون سمت راست چاپ شدە بود، تاکيد کردە بود کە هفتەنامە قصد دارد بە شيوەای بی طرفانە و با استناد بە مدارک و منابع بە کالبدشکافی رويدادهای کردستان در دهە ٦٠ شمسی و بازخوانی و بازانديشی انديشە ها و مواضع دکتر عبدالرحمان قاسملو و ديگر رهبران جنبش کرد و...بپردازد. کبودوند از يکسو دغدغە ترويج مفاهيم و معيارهای حقوق بشری در جامعە کردستان را داشت و از سوی ديگر همە اهتمامش آن بود کە بتواند بر خلاف تبليغات مسموم صورت گرفتە در ارتباط با جنبش کرد و رهبران و چهرە های شاخص آن، با شناساندن انديشە های آنان از طريق بازخوانی غيرجانبدارانە ديدگاهها و عملکردهای آنها، برای درکی درست از مبارزە هزينە دار اما مسالمت آميز، بسترسازی نمايد. بنيان چنين حرکتی را هم شفاف سازی حقايق تحريف شدە تاريخ مبارزاتی معاصر کرد می دانست. او بر آن باور بود کە لازم است جهت نيل بە اهداف و تعاملی درست با همە طرفها، نسل جوان ملت کرد با شناخت دقيق و هوشياری کامل نسبت بە جنبش خويش و سردمداران و آرمانها و اهداف آن، مسير حرکتش را برگزيند. حرکتی کە زيربنای آن نخست خودآگاهی و در موازات آن خودباوری بود. بە عبارتی ديگر؛ درک درستی از حقوق انسانی و ملی، و شهامت خواست و تلاش برای احقاق و تأمين آن.

محوريت اين اينچنين شناختی را نيز مرتبط با فهم و خوانشی درست، بە دور از بغض و تعصب نسبت بە قاسملو می دانست. بدين سبب در آخرين سرمقالە پيام مردم نوشتە بود کە می خواهيم از قاسملو بنويسيم...
" پيام مردم " نيز بە سرنوشت تراژيک مردمی کە می خواست پيام آنان باشد، گرفتار آمد. ولی اين بە معنای عقب نشينی کبودوند از پيگيری اهداف بيان شدەاش در پيام مردم نبود. همچنانکە ديدم سازمان نوبنياد " حقوق بشر کردستان "، در شرايط سرکوب و خفقان شديدی کە بە علت قيام سراسری کردها در تابستان ٨٤ در اعتراض بە قتل جوان کرد " شوانە سيد قادر "، بر مناطق کردنشين و فعالين خارج از حوزە سرزمينی کردستان حاکم بود. با انتشار بيانیە ای شديدالحن و شجاعانە برای نخستين بار در داخل ايران و آنهم مرکز حکومت و بە نمايندگی از افکارعمومی جامعە کردستان آمران و عاملان ترور رهبران کرد را جمهوری اسلامی معرفی کرد و خواهان واکنش جهانی در اينبارە گرديد. اين آخرين ٢٢ تيرماە بود کە کبودوند از اين سوی ميلەهای زندان سعی می کرد کە سرچشمە خشونت و ترور را بشناساند و از حقيقت و حاملان آن کە قربانيان سيستم ترور شدە بودند بە دفاع برخيزد.

اما زندان طی ٥ سال گذشتە هيچگاە باعث نگرديدە است کە کبودوند نقش محوری انديشە ها و شخصيت د.قاسملو را در نهادينە کردن فرهنگ دموکراسی و مدارا و ديالوگ در کردستان را ناديدە بگيرد. برای تبيين اين مهم نيز ايشان لزوم توجە و اهتمام بيش از پيش بە ٢٢ تيرماە را بە عنوان " روز محکوميت ترورسيم دولتی در کردستان " يادآوری و گوشزد نمودەاند. موضعگيريهای کە اگرچە برای کبودوند بسيار هزينە بردار نيز بودە است اما اصولی بنيانی است کە منشأ بينش و منش اوست و بە گفتە خود او " اين کمترين هزينە ای است کە بايد بپردازم".

امروز در حالی وارد ٢٣مين سالگرد ترور رهبر انديشمند و صلح طلب کردها می شويم کە کبودوند با وجود ٤٥ روز اعتصاب غذا و شرايط بسيار حاد جسمی و مشکلات عديدە روحی، اين مناسبت را از ياد نبردە و بر واکنش عمومی مردم کرد و بلندکردن صدای اعتراضشان علیە ترورهای دولتی جمهوری اسلامی تأکيد دارد و تأکيد نمودە است کە:" تروريسم بويژه تروريسم دولتی توسط هر کس و هر دولتی، در هر زمان و مکانی و با هر هدف و منظوری که صورت گيرد، عملی جنايتکارانه و محکوم است".

اما امروز اين خود کبودوند است کە دارد بە عنوان سمبل مبارزات مدنی کردها، معمار و مروج گفتمان فرهنگ حقوق بشری و همچنين برجستەترين و شناختەشدەترين شخصيت زندانی کرد در ايران؛ بە شيوەای ديگر و از جنس نرم افزاری آن قربانی سياست حذف فيزيکی دولتمردان ايرانی می شود. در واقع سياست ترور و قلع و قمع همان است کە بودە، اما اکنون بە شيوە ای ديگر...، و شايد مفيدتر و کم هزينەتر برای حاکمان...

براين اساس امروز رمز و ماهيت پاسداری از آرمانها و اهداف و انديشە های قاسملو بە عنوان انديشمندی کە مفاهيم و گفتمان نوين و مدرن سياسی ـ اجتماعی را وارد ساختارهای سياسی ـ فکری جامعە کردستان نمود. همچنين شالودە ی ساختارهای دمکراتيک و بهادهی بە سرمایە های انسانی را پی نهاد و کوشش نمود کە جهانبينی مبتنی بر سعادت و بهروزی فردی و جمعی را نهادينە سازد، می طلبد کە با بسيج تمامی نيروها حامی و صدای رسای کبودوند و کبودوندهای ديگری بود کە نظام حاکم در صدد حذف يا منزوی ساختن آنان است.

قاسملو؛ در نزد رهروان حقيقی اش، انديشە، رويکرد و نگرش مدرن و دموکراتيک نسبت بە جامعە کرد، انسان کرد و موضوعات مرتبط با سعادت و استقلال و آزادی فردی و گروهی اوست. بنابراين پاسداری از ميراث فکری قاسملو، حمايت از سرمایەهای اجتماعی است کە حاملان انديشە های مدرن و گفتمان دموکراتيک هستند. کبودوند ؛ امروز حامل، پاسدار و مروج اين ميراث است. حمايت از کبودوند؛ پاسداشت قاسملوست...

Mrov46@yahoo.com


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016