چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

راه اندازي کلانتري زنان در تهران، ابتکار

فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينکه هر هفته يک طرح جديد در پايتخت اجرا خواهد شد، در تشريح برنامه هاي پليس در سال جاري از راه اندازي کلانتري هاي زنان، راه اندازي شعبه پليس کودکان در کلانتري ها و ادامه طرح انضباط اجتماعي در منطقه12 تهران خبر داد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
را ه اندازي کلانتري هاي ويژه زنان
سردار رجب زاده در ادامه از راه اندازي چهار کلانتري ويژه زنان در تهران بزرگ خبر داده و در اين باره گفته: بناست کلانتري ويژه زنان تا پايان سال88 بصورت آزمايشي در تهران راه اندازي شود که بر اساس آن تمام کارکنان اين کلانتري را زنان تشکيل خواهند داد. وي افزوده: با راه اندازي اين کلانتري ها خانم ها مي توانند مشکلات خود که نمي توانند در کلانتري هاي ديگر مطرح کنند را در کلانتري هاي مخصوص زنان مورد پيگيري قرار دهند. فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينکه پرسنل اين کلانتري ماموريت هاي عملياتي نيز انجام خواهند داد، اظهار کرده: راه اندازي کلانتري هاي مخصوص زنان بدين معنا نيست که خانم ها نمي توانند براي پيگيرهاي موضوعات خود به ساير کلانتري ها مراجعه کنند.

راه اندازي شعبه پليس کودکان در کلانتري ها
وي راه اندازي شعبه پليس کودکان در کلانتري هاي پايتخت را از ديگر اقدامات پليس تهران در سال جاري عنوان و اظهار کرده: در ابتداي اجراي اين طرح، شعبه هاي مخصوص بعنوان «پليس کودکان» در 6ماهه اول امسال در چهار تا پنج کلانتري پايتخت تاسيس مي شود. سردار رجب زاده افزوده: با بکارگيري افراد متخصص در رابطه با توانايي برخورد با کودکان به دنبال آن هستيم که برخورد با کودکان بزهکار تا سن 15سال برخوردي مجرمانه نباشد.

جمع آوري تمام معتادان تهران تا پايان سال
اجراي طرح کاردرماني براي معتادان از ديگر برنامه هاي بود که پليس پايتخت از اجرايي شدن آن از 15 ارديبهشت ماه خبر داد. سردار رجب زاده در اين رابطه گفته: با اجراي اين طرح، معتادان جمع آوري شده و پس از ترک، مورد «کار درماني» قرار خواهند گرفت. فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اشاره به اينکه تمام معتادان پايتخت تا پايان سال جاري جمع آوري مي شوند، افزوده: ايجاد کار براي 3هزار معتاد تا پايان سال جاري در اين طرح پيش بيني شده که بر اين اساس با همکاري شهرداري 2هزار تن در کارهاي فضاي سبز، گل کاري و يک هزار نفر نيز در کاشت درخت فعال خواهند شد; همچنين برخي از معتاداني که داراي تخصصي هستند، پس از ترک اعتياد به تناسب تخصص خود در کارگاه هاي ايجاد شده فعال خواهند شد تا احترام و شخصيت اين افراد حفظ شود. وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه چه ضمانت اجرايي در خصوص جمع آوري کامل معتادان تا پايان سال جاري وجود دارد، گفته: شخصا بر اين طرح نظارت خواهم داشت و تمام تبعات اجراي اين طرح نيز با بنده است و اگر اين کار انجام نشود من خجالت خواهم کشيد، اما مطمئن باشيد که اين طرح انجام مي شود و تا پايان سال در معابر شهر معتادي ديده نخواهد شد، همچنين خبرنگاران ناظر براجراي طرح هستند.

درباره طرح امنيت اجتماعي تا پايان سال سوال نکنيد!
وي درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي در سال جاري نيز اظهار کرده: اين طرح تعطيل نخواهد شد و تا 10 يا 15 روز آينده با ساز و کار و رفتار جديد همچنين رفع اشکالات گذشته ادامه خواهد يافت. سردار رجب زاده درباره اجراي طرح امنيت اجتماعي توضيحاتي ارايه کرده و خطاب به خبرنگاران گفته: درباره چگونگي اين طرح هم اکنون توضيح مي دهم که تا پايان سال ديگر سوال نشود و اين پاسخ در اين رابطه کافيست! وي افزوده: طرح امنيت اجتماعي تنها موضوع گشت ارشاد و بحث بدحجابي نيست بطوريکه در سال گذشته در اجراي طرح امنيت اخلاقي حدود 314 زن و دختر فراري دستگير و به مراجع قضايي تحويل داده شده اند.

Copyright: gooya.com 2016