Saturday, Dec 17, 2022

صفحه نخست » نمایی از زندگی دلخواه‌ شهروندان برای ایران

مصطفی هروی - چندی پیش پیج رسانه پارس طی فراخوانی از مخاطبانش خواسته بود تا نمایی از زندگی دلخواه‌ خودشان در ایران آینده را با آنها به اشتراک بگذارند.

من هم با الهام از نظرات این دوستان این مجموعه را کار کرد‌م!

مطلبی که هست آزادی شکلهای مختلفی دارد و برای هر شخصی جایگاه و مکان خواصی دارد! من فکر میکنم هر نوع از آزادی که حق طبیعی هر انسان هست قابل احترام و غیر قابل مقایسه است و به همین خاطر بها دادن به نوعی از شکل ازادی و بی احترامی کردن به نوعی دیگری از آزادی هم به خودی خود دیکتاتوری و بی ازرش و بی احترامی کردن به ازادی دیگری است.

(ورق بزنید...)

***Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy