سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه جبهه ملی ايران - اروپا به مناسبت گزينش باراک اوباما به رياست جمهوری ايالت متحده آمريکا

در چهاردهم آبان ماه ۱۳۸۷، باراک حسين اوباما اولين سياه پوست امريکايی به سمت رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد. جبهه ملی ايران- اروپا اين رويداد تاريخی را به ملت امريکا و شخص آقای اوباما تبريک ميگويد.
جبهه ملی ايران- اروپا اين گزينش را ازدو چشم انداز، بسيار مهم ميداند. نخست، صرف انتخاب يکنفرسياه پوست برای تصدی بالاترين مقام قدرتمندترين کشور جهان، خودواقعه ای بی نظير است که بارقه اميد را نه تنها درطبقات محروم امريکا ، بلکه برای مليونها انسان تشنه عدالت درسراسرجهان زنده ميکند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دوما، اوباما برای ترميم سياست های نا موفق اقتصادی و خارجیِ حکومت کنونی آمريکا، به مردم وعده "تغيير" ميدهد و تصوير نسبتا روشنی از اين تغيير را نيز ترسيم ميکند. اينکه وی تا چه اندازه به رفع بحران اقتصادی، فقر فراگيرنده و حل مسايل مبرم سياست خارجی موفق خواهد شد، آينده نشان خواهد داد. ولی برای ما اهميت اين انتخاب در قصد آقای اوباما در "تغيير" سياست آمريکا در مقابل حکام جمهوری اسلامی ميباشد. برخلاف بسياری که شيفته شخص و کارزار تبليغاتی آقای اوباما شده اند و چشم براه نجات ايران از سوی وی ميباشند، تغيير بنيادين ِ سياست خارجی کنونی آمريکا در برابر ايران بعيد بنظر ميرسد. راست است که وی برای حل بحران های لبنان، عراق و افغانستان ومسئله هسته ای ايران نياز به يک گفتگوی سازنده با ايران دارد ولی آيا هرگونه سازش با حکام جمهوری اسلامی ناگزير بنفع ملت ايران نيز ميباشد؟ نه ، واقعيت اينست که نه او با ملت ايران است ونه حاکميت جمهوری اسلامی! آقای اوباما تا آنجايی ميتواند با حاکميت جمهوری اسلامی به توافقهايی برسد که منافع ملی آمريکا حکم ميکند. آنگاه ملت ايران ميتواند فقط اميدوار باشد که گفتگوهای دوجانبه ميان آمريکا و ايران به کاهش تنش بين اين دو کشور منجر شود، تحريمهای جاری قطع گردد، اوضاع اقتصاديش بهبود يابد و احيانا فضای سياسی حاکم بر ايران نيز تا اندازه ای گشوده شود.
آنچه مسلم است، بار سنگين مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی را هيچکس و هيچ دولتی از روی شانه های ملت ايران برنخواهد داشت. اين نيروهای ملی و دموکرات، زنان، کارگران، دانشجويان، آموزگاران و فعالين سياسی برونمرزی هستند که بايد پيکار خود را بايکديگر هماهنگ کرده و از ميان خود يک رهبری خردمند و با شهامت فرا آورند. " انتخابات " رياست جمهوری آينده فرصت خوبی برای عرض اندام ساختار شکنان و آزاديخواهان ايران ميباشد. درنهايت، پيروزی از آن ملت بيدار ايران خواهد بود.

پاينده ايران
پويا و پابرجا باد پيکار ملی و دموکراتيک ملت ايران

جبهه ملی ايران- اروپا
۱۹ آبان ماه ۱۳۸۷

Copyright: gooya.com 2016