سه شنبه 24 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جمعه: آزمونی مهم برای جنبش سبز، علی کشتگر

علی کشتگر
جمعه آينده فرصت طلايی مناسبی است برای تحکيم و گسترش جنبش سبز و انزوای هرچه بيشتر حکومت کودتا. فرصتی است که جنبش سبز آزادی خواهانه موقعيت خود را در نبرد با حکومت خيانتکاران خودکامه تحکيم بخشد و به رهبران جهان حالی کند که احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست، که خامنه ای درايران منفور و منزوی است و اين دو نبايد به عنوان نمايندگان مردم ايران طرف مذاکره و نامه نگاری رهبران آمريکا قرار گيرند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


امواج اعتراضی ملت از ۲۲ خرداد تا به امروز شکافهای بزرگی در کاخ ظلم خامنه ای پديد آورده است. ترديد نکنيم. کمر کودتا در حال شکستن است. خامنه ای و اقليت کوچک حلقه بگوشان او هم اقتدار باخته اند و هم آبرو. هم ملت از آنان برگشته است و هم اکثريت روحانيون و کارگزاران نظام. هم درايران بی آبرو شده اند هم در عراق و لبنان وسوريه و فلسطين و هم درهمه جهان.
حکومت کودتا رفتنی است. به شرطی که ترس و ياس ما را نگيرد. بشرطی که با همان روحيه سه ماهه گذشته در ميدان اعتراض بمانيم. هرجا که هستيم چه در ايران و چه در خارج، با وجود همه اختلاف عقيده ها و سليقه ها و رنگ تعلق ها بر سر دفاع از آزادی و حقوق شهروندی مان در برابر کودتا گران، ما همه با هم هستيم. در اين لحظه های حساس ازتاريخ ايران همه مخالفان کودتا از هر گروهی و هر عقيده ای در به شکست کشاندن رژيم کودتا منافع مشترک داريم.و هم راه هستيم. اعتراضات شجاعانه و گسترده ملت، حکومت کودتا را از درون و بيرون منزوی ساخته وسران دولت های غربی را به فاصله گرفتن از آن ناچار کرده است.
کاخ سفيد آمريکا اخيرا اعلام کرد که احمدی نژاد به مراسمی که رئيس جمهور آمريکا به مناسبت اجلاس سازمان ملل برگزار می کند دعوت نشده است. باراک اوباما پيش از انتخابات رياست جمهوری دوبار به علی خامنه ای برای بهبود مناسبات ايران و آمريکا نامه نوشته بود. خامنه ای که شکستهای سياست نظامی گرايانه جورج بوش در خاورميانه را به حساب پيروزی های خود واريز کرده بود، احتمالا نامه های باراک اوباما را نيز نشانه قدرت و درايت خود و ضعف آمريکا تلقی کرده بود. وچه بسا اين گونه توهمات، وی را در دست زدن به کودتای ۲۲ خرداد ماه ترغيب کرده باشد. اما اعتراضات چند ماهه گذشته ايرانيان عليه حکومت کودتا و پاسخ های جنايتکارانه کودتاگران به اين اعتراضات ديگر هيچ اعتباری برای خامنه ای و ايادی او در خارج از ايران باقی نگذاشته است. حکومت کودتا قصد داشت شرکت ۴۵ ميليون رای دهنده ايرانی در انتخابات را پشتوانه مذاکرات آينده رژيم خود با آمريکا و ساير دولتهای غربی قرار دهد و از آن بعنوان وسيله ای برای ساختن بمب اتمی و تحکيم استبداد دينی بهره برداری کند. اما حالا به برکت اعتراضات ميليونی، شجاعانه وادامه دار مردم و بازتاب جهانی آن درعرصه بين المللی کودتا گران درموضع ضعف قرار گرفته اند. خون جوانان وطن به هدر نرفته است. درخت سبز جنبش آزاديخواهانه ايران حکومت خامنه ای را از همه سو دستخوش فرسايش قرار داده است. جمعه آينده فرصت طلايی مناسبی است برای تحکيم و گسترش جنبش سبز و انزوای هرچه بيشتر حکومت کودتا. فرصتی است که جنبش سبز آزادی خواهانه موقعيت خود را در نبرد با حکومت خيانتکاران خودکامه تحکيم بخشد و به رهبران جهان حالی کند که احمدی نژاد رئيس جمهور ما نيست، که خامنه ای درايران منفور و منزوی است و اين دو نبايد به عنوان نمايندگان مردم ايران طرف مذاکره و نامه نگاری رهبران آمريکا قرار گيرند.
جمعه روزی است که رژيم کودتا نمی تواند گردهمايی مردم را مانع شود. خامنه ای و دولت دست نشانده وی اگر مراسم قدس را تعطيل می کردند بازنده بودند. حالا که برگزار هم می کنند بازنده اند.واگر در چنين روزی که يکی از روزهای رسمی و نهادی جمهوری اسلامی است آن را به خاک و خون بکشند فاتحه خود را خوانده اند! مهم نيست که رژيم کودتا چه کسانی را برای سخنرانی به ميان مردم می فرستد. مهم اين است که ملت معترض در صحنه حاضر باشد.
حکومت کودتا فقط از راه توليد و بازتوليد وحشت و ياس می توانست امنيت خود را پاسدارد. به خون کشيدن اعتراضات مسالمت آميز مردمی که می گفتند رای من کجا است، خردکردن وحشيانه دهان هايی که به حق کشی اعتراض می کردند، تجاوز بی شرمانه به دختران و پسران اسيری که نماد مقاومت در برابر کودتا بودند همه و همه تدبير خامنه ای بود برای توليد وحشت و گسترش ياس در ميان ملتی که عليه خيانت بزرگ او به اعتراض برخاسته است. او براين خيال بود که با شکنجه، قتل و تجاوز، به سرعت اعتراضات را خفه می کند. اما ملت خيال او را باطل و خواب او را آشفته کرده است! هم مردم می دانند که خامنه ای به آرای آنان خيانت کرده و هم خود خامنه ای می داند که چه خيانت بزرگی مرتکب شده، ادامه حکومت او فقط با توليد و بازتوليد وحشت و ياس ميسر بود. غلبه ملت بر ترس و ياس آرزوهای خامنه ای را نقش برآب کرده است.
مقاومت تحسين برانگيز کروبی و موسوی در برابر حکومت کودتا، و مخالفت بسياری از روحانيون بلندپايه و ترديد همراه با نارضايتی بخش اعظم کارگزاران و مديران و صاحب منصبان نظام نسبت به کودتا و فجايع پس از آن که خود از نتايج پايداری بزرگ ملت در برابر خيانتگران است، موقعيت رژيم را به شدت متزلزل کرده است. برای نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی مراسم سنتی مذهبی نيز يکی پس از ديگری از کنترل حکومت خارج شده و به وسيله ای برای اعمال فشار عليه آن تبديل می شوند.
بجز معدودی روحانی جنايتکار و خودفروخته و گروهی از فرماندهان در کمين قدرت نشسته و گروههای مزدور مسلح که در برابر دريای ملت قطرات گنديده ای بيش نيستند، همه کس خواهان تغيير اوضاع کنونی هستند. وحشت و ياسی که می خواستند به جان ملت بياندازند و درپی آن اين همه جنايات هولناک مرتکب شدند، هم اکنون چون آتشی ويرانگر درخرمن خودشان افتاده است. از مراسم احيای شبهای قدر در کنار مقبره آيت اله خمينی، از مراسم بزرگداشت در گذشتگان نظام و از هر مراسمی که مردم را درکنارهم قرار دهد مثل جن از بسم الله می ترسند و اين خود خبر خجسته ای است که ضيافتهايشان به کابوسشان بدل شده است. حکومتی که رهبران آن پس از کودتا بارها مدعی پشتيبانی اکثريت عظيم و قاطع ملت شده بودند ومعترضان را اقليتی آشوبگر و فريب خورده و حتی خس و خاشاک ناميده اند، حالا رهبرش مجبور است خطاب به سپاهيان خود که از گسترش صف مخالفان به وحشت افتاده اند بگويد " نبايد متوحش شد همه رژيم ها مخالفانی دارند". آری همه رژيم های جهان مخالفانی دارند، اما فقط سلطنت مطلقه خامنه ای است که مخالفان در قامت بلند يک ملت کمر به واژگونی آن بسته اند. فقط اين حکومت خامنه ای است که حالا حتی از سايه خود هم می ترسد. شرکت در تظاهرات روز قدس، کم هزينه ترين و مناسب ترين راه برای نشان دادن قدرت جنبش سبز آزادی خواهانه ايران به جهانيان است. روز قدس را می توان به نقطه عطفی در روند تاريخی مبارزه ملت عليه رژيم کودتا تبديل کرد.
وقتی روز جمعه جنبش سبز يکبار ديگر اعتراضات بزرگ ماههای گذشته را تکرار کند، همه خواهند فهميد که سرکوب خونين و وحشيانه خامنه ای نتوانسته است ياس و ترس را بر جامعه حاکم کند. همه خواهند فهميد که راه حل بحران سياسی، حکومتی که از درون و برون در بحران فرو رفته است، ادامه سرکوب و شکنجه نيست. تکرار اعتراضات ميليونی در روز جمعه سرآغاز به هم خوردن موازنه قدرت به سود جنبش سبز و به زيان رژيم کودتا است.
وقتی اين يادداشت تمام شد خبرشدم که دولت احمدی نژاد يک روز پيش و يک روز پس از عيد فطر را تعطيل اعلام کرده تا روز جمعه را از معترضان خالی کند. و اين خود نشان می دهد که ماندن در تهران و شرکت در تظاهرات جمعه چقدر مهم است.

۲۵ شهريور ماه ۸۸
علی کشتگر
Tel : ۰۰۳۳ - ۶ ۰۹ ۲۲ ۴۳ ۳۴
Mail : ali.keshtgar@yahoo.fr


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016