سه شنبه 12 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جبهه ملی، نهضت آزادی، فعالان ملی - مذهبی: در راه پيمايی های ۱۳ آبان شرکت می کنيم!

ملت ايران از يکصد سال پيش تاکنون برای دستيابی به آزادی همواره در مبارزه و تلاش پيگير عليه استبداد داخلی و استيلای خارجی بوده است. فرآيندی که ترجمان خارجی آن در انقلاب مشروطيت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۱٣۵۷، پديدار گرديد، بی شک به عنوان نقاط عطف در تاريخ سياسی-اجتماعی ايران به شمار رفته است. با آنکه رويدادهای ياد شده هر بار به دلايلی با نافرجامی های غيرمنتظره روبرو شدند، ولی همواره الهام بخش نسل های آينده برای پيگيری تلاش ملی در راستای تحقق آزادی های بنيادين در پرتو ارزشهای بشری و ملی بوده است. بويژه امروزه که حقوق بشر و آزاديهای بنيادين بعنوان ارزشهای جهان شمول مندرج در منشور ملل متحد و اسناد الحاقی آن بر تمامی عرصه های تعاملات جوامع بشری، اعم از داخلی و بين المللی، سايه افکنده و دولتها نسبت به رعايت و اجرای آنها، از جمله آزادی های عقيده، بيان، انتخابات، حزبهای سياسی، گردهمايی ها و رسانه ها متعهد شده اند. آنها که اين قانونهای و تعهدات بين المللی و حقوق بشری را نقض می کنند، نه تنها در برابر ملت خود مسئول هستند، بلکه به سبب نقض تعهدات بين المللی در برابر نهادهای بين المللی مربوط نيز بايد پاسخگو باشند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بديهی است مردم ايران از اثرات و پيامدهای آزاديهای بنيادين و جهان شمول مذکور غافل نبوده و سرسختانه خواستار رعايت و اجرای درست آنها از سوی دولت های وقت بوده اند و در برابر عدم رعايت و ناديده انگاشتن تکاليف مزبور و نقض فاحش آنها که همواره سرزنش ها و محکوميت های پی در پی نهادهای بين المللی مربوطه را در پی داشته است، با هر روش متناسب با شرايط روز، اعتراض و ناخرسندی خود را در اين باره ابراز کرده اند. بويژه در شرايط کنونی، جامعه ايران به دليل سوء مديريت حکومت وقت و ناتوانی در اداره کشور با نارسايی ها و نابسامانی های زيادی در عرصه های گوناگون امور داخلی و خارجی و از دست رفتن فرصت های پيش آمده، روبرو بوده است. تغيير وضع کنونی از سوی آگاهان و نيک انديشان جامعه برای برون رفت از شرايط ناهنجار روز امری ضروری تشخيص داده شد و فعالان سياسی و اجتماعی بر آن شدند تا از راه مشارکت در انتخاباتی آزاد و سالم به اين مقصود دست يابند. با وجود اينکه اکثريت مردم ايران بطور اصولی نسبت به رويه و برخورد گزينشی شورای نگهبان بدگمان بوده اند و به تامين آزادی و سلامت انتخابات بشدت ترديد داشته اند، با تمام شک و شبهه ها بر آن شدند تا با حضور گسترده خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری به اين ضرورت و نياز سياسی-اجتماعی کشور و تغيير اساسی وضع موجود پاسخ دهند. به همين جهت، پيام تغيير در جريان مبارزات انتخاباتی اخير بازتاب گسترده و استقبال همگانی را در پی داشت و شواهد و نشانه های وقت همه حاکی از دستيابی به اين خواست سياسی- اجتماعی بود. افزون بر آن، خرد و مصلحت سياسی مندرج در ضرورت تغيير، نويد دهنده دستيابی به اين انتظار بود. ولی رويدادهای پسين نشان داد که در ساختار نظام استبدادی موجود، انتظار تساهل و سازگاری با فرايند انتخابات آزاد پنداری نادرست و ساده انديشانه است. بهمين جهت، بر خلاف انتظار همگانی، اعلام شتابزده و بی سابقه نتيجه انتخابات به يکباره جامعه را با شگفت زدگی تمام نسبت به فرآيند انتخابات از پيش تعيين شده مواجه ساخت. در برابر اين رويداد غيرمنتظره، مردم برای بازپس گيری حقوق از دست رفته خود، در تمام راهپيمای های معترضانه مسالمت آميز، قانونمند و آرام نسبت به خلافکاری های انجام شده برآمدند که با واکنش خشونت آميز عوامل حکومت و پيامدهای قانون ستيز آن، چون بازداشتهای خودسرانه، ضرب و شتم، بازداشت ها، شکنجه، کشتار و سرانجام برگزاری محاکمات نمايشی روبرو شدند، روندی که کمابيش تا کنون ادامه داشته است.
بديهی است وقتی جو خشونت همراه با محدوديت های سياسی و اجتماعی بر جامعه حاکم شود و همه راههای مسالمت آميز، قانونمند و مدنی برای رسيدگی به حقوق پايمال شده مسدود گردد، مردم به ناچار بر آن می شوند تا با حضور و شرکت مسالمت آميز در ياد روزها، آيين ها و مراسم ملی، مذهبی و سياسی، خواسته های خود را از حکومت در پرتو شرايط و مقتضييات روز پيگيری نمايند. چنانکه تا کنون بهمين ترتيب عمل نموده اند.
اينک که مراسم سيزده آبان در پيش است، امضا کنندگان زير، همراه و همگام با اکثريت مردم ايران، برای بازيابی حقوق پايمال شده و برقراری نظام مردم سالار مبتنی بر حقوق بشر و آزاديهای بنيادين و حکومت قانون، حضور و مشارکت خود را در برگزاری مراسم مسالمت آميز و آرام روز سيزدهم آبان اعلام داشته و انتظار دارند هشدارهای مسالمت آميز و پی در پی مردم، نفی کنندگان راه آزادی و پيروان روشهای خشونت وستيزگری را به راه مردم و ملت باز گرداند و با ارزشهای انسانی جهان شمول که فرايند سده ها تلاش و کوشش جوامع بشری بوده همسو سازد. ما اميدواريم که خودکامگی داخلی و دشمنی ورزی خارجی به بوته تاريخ سپرده شود و با قصد و نيت آشتی جويانه و سازنده بر آن شويم تا تمام نارسايی ها و نابسامانی های داخلی را پايان داده و با اتخاذ سياست خارجی مدبرانه و تنش زدا، در مقام حل مسالمت آميز دشواری های موجود برآييم تا بدين ترتيب اقدامات بازدارنده ای که تا کنون مانع تحقق منافع اساسی کشور و استفاده از فرصت های پيش آمده گرديده است پايان يابند.
با رفع تحريم ها، بويژه تحريم های گوناگون بين المللی، امکان سرمايه گذاری داخلی و خارجی در عرصه های مورد نياز به ويژه در زمينه انرژی فراهم و، در نتيجه، باج دهی به اين و آن قدرت برای شکستن تحريم های مورد بحث پايان خواهد يافت. سرانجام، ايران بايد با اتخاذ راهبردهای درست و گفتگوهای سازنده، جايگاه شايسته خود را در نظام بين المللی بدست آورد و در تصميم گيريهای جهانی حضور و مشارکت موثر داشته باشد. به ديگر سخن، با در نظر گرفتن فرآيندهای زيانبار رويداد سيزده آبان در عرصه های حقوقی، اقتصادی، سياسی و مالی کشور، اينک بر آن شويم از يادروز اين رويداد بعنوان نقطه عطفی در جهت بازنگری و خودسازی مردم سالارانه در کشور و تنش زدايی و برقراری تعاملات سازنده و چند جانبه در روابط خارجی بهره برداری شود، و در اين رابطه رويارويی و دشمن سازی سی ساله جای خود را به تفاهم و همکاريهای سازنده و بالنده، با توجه به منافع دو طرف، دهد.

دوازده آبان ۱٣٨٨
جبهه ملی ايران، حزب ملت ايران، نهضت آزادی ايران، شورای فعالان ملی مذهبی، همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016