جمعه 28 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

طلبه‌های لات و لش و وبش، مسعود نقره‌کار

مسعود نقره‌کار
طلبه‌های لات و لش و وبش گروه فشار و کشتار حوزوی شکل داده‌اند. اين گروه که اخيرا" اعلام موجوديت کرده‌است شايد نخستين گروه فشار و کشتار "صنفی - حوزوی" باشد. پديده‌ی طلبه‌ها و آخوندک‌های لات و لش و وبش اگرچه از دوران صفوی پا گرفت اما فداييان اسلام بزرگ‌ترين نقش را در تربيت و سازمان‌دهی اينان در گروه‌های فشارو کشتار داشته‌اند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


هم نسل های من " سيد خره" سقای ساکن خيابان بی سيم نجف آباد تهران , که بعد تر به خيابان پارک وليعهد و امروز به خيابان طيب حاج رضايی تغيير نام يافته را می شناسند. سيد که روزی اش را از سقايی در می آورد لات و لش و وبش بود. سيد روز ها از خيابان بی سيم نجف آباد راه می افتاد و از ميدان خراسان و خيابان خراسان و ميدان شاه خودش را به ميدان مولوی و ميدان سيد اسماعيل می رساند . توی مسير آب می فروخت و چند ساعتی توی ميدان سيد اسماعيل سقايی می کرد , و نزديک غروب با مشکی خالی با اتوبوس , که مجانی و بدون بليط سوار می شد , به بی سيم نجف آباد بر می گشت. توی قهوه خانه ی " صفای رانندگان"ِ جواد خانبابا, عبای سياه رنگ اش را در می آورد, کلاه دست بافت سبز رنگ اش را کنار عبا می نشاند , چايی می نوشيد , قليانی چاق می کرد و بعد راهی خانه می شد. سيد زن داشت اما می گفتند اجاق شان کور است.
روزی در خيابان ده متری خيام , که ميانه ی خيابان بی سيم نحف آباد را به " تير دوقلو" وصل می کرد ماشينی پشت سر او که از وسط خيابان رد می شد , بوق زد ه بود. سيد جا خورده و ترسيده , به عنوان اعتراض رو به سوی راننده با اشاره به آلت تناسلی خودش داد زده بود " ک... خر" ! , از آن پس سيد سقا , به سيد خره معروف شد.
سيد چند تايی دعوای اسمی هم داشت . من اما شاهد يکی دو دعوای اش بودم .
به زن رضا تريلی گفته بود : " آبجی , اين آب که نه , هر نوع آبی بخوای در خدمتم", زن به شوهرش گفت و رضا تريلی توی فهوه خانه ی صفای رانندگان يقه سيد را گرفت و " چپ و راستش" کرد , سيد هم از غلاف ساق پا قمه اش را کشيد تا به قول خودش شکم رضا تريلی را سفله ( سفره) کند که سوای شان کردند. مرتضی خوشگله هم يکبارسر کوچه ی مدرسه اديب نيشاپوری توی روی اش ايستاد:
" يه دفه ديگه اينجوری به من نيگا کنی کلاتو زرد می کنم , قمه تم می کنم تو جای نابدترت"
بهم پيچيدند, سوای شان کرديم.
می گفتند سيد خره توی بلوای ۱۵ خرداد از جلو دارهای دارو دسته ی طيب بود . بعد از ۱۵ خرداد مدتی غيب اش زد. " حاج آقا ناطق نوری" توی هييت جوانان حجتيه گفت "سيد سقا هم رفت قم , طلبه شد ".
مرتضی خوشگله بعد از انقلاب سيد را با عبا و عمامه ی سياه , جزء وردست های هادی غفاری , ديد .گفت يک پای ثابت " مسجد الهادی" ِ خيابان تهران نو شده است.
سال ۵۹ مرتضی توی خيابان زيبا با سيد روبرو شد , شوخی شان گرفت. سيد خره شوخی جدی گفت:
" نا نجيب , روتو زياد کنی مثه حسين فرزين می ذاريمت سينه کش ِ ديوار "
و مرتضی برای رو کم کنی سند رو کرد :
" راستی سيد , رضا تريلی سلام رسوند".
و سيد را خفه کرده بود.

********
از اين دست موجودات, روحانيون و حکومت ها در دوره های مختلف برای شکل دهی گروه های فشار و کشتار استفاده کرده اند.
در دوره ی صفويه در ميان "تولائيان و تبراييان" عمرسوزان و قمه زنی و دسته راه انداختن و ايذا و آزار و غارت منازل مخالفان سياسی و سربريدن سنی ها و ديگر اقليت های مذهبی وظيفه شرعی و کارشان بود.
در دوره ی قاجاريه در ميان"اوباش و لوطی ها و چاقوکش ها و قمه کش ها" و گروه های "لتوت و لشوش" و "استرداران و شترداران نتراشيده دژآگاه و اوباشان سنگلج و چاله ميدان و..." به مجلس و مجلسيان حمله می کردند و يا با "... کلاه نمدی های محلات و اشرار" در ميدان توپخانه شعار می دادند:
"ما چای و پلو خواهيم
مشروطه نمی خواهيم"
و مردم را مورد ضرب و شتم قرارمی دادند ومی کشتند.
در دوره ی پهلوی هم دور وبر دار و دسته های "شعبان جعفری" (شعبان بی مخ) و طيب حاج رضائی و هييت ها و دستجات مذهبی کم نبودند.( که اينها غير از مداحان لات و لش و وبش بودند.)
دراين دوره فداييان اسلام بيش از ديگر گروه های اسلامی از سيد خره ها و " جاهل ها، گردن کلفت ها و لات ها و عربده کش ها" استفاده کردند. خاطرات حاج مهدی عراقی از بنيان گذاران "فدائيان اسلام" و "هيئت های مؤتلفه اسلامی" که با عنوان "ناگفته ها" منتشر شده است , روايت سيدخره های " مبارز و متدين" دوره ی پهلوی ست.
دوره جمهوری اسلامی , دوره حکوت فداييان اسلام و " سيد خره " ها ست. ازحمله به کتابفروشی ها، کتاب سوزان ها، حمله به دفتر روزنامه ها، حمله به گردهمايی های سياسی و فرهنگی، حمله به زنان و ضرب و شتم آنان و کشتار مخالفين حکومت در تهران، کرمان، ترکمن صحرا، کردستان قائم شهر، بندر انزلی، جهرم, کرمانشاه گرفته تا سخنرانی اخير يکی از اين قماش در قم به هنگام ديداراخير مهدی کروبی با آيت الله صانعی , نمونه هايی از رفتار سيدخره های حکومت اسلامی هستند. اکثر اينان که زمانی نعره می زدند:
"ما همه سرباز توئيم خمينی
گوش به فرمان توئيم خمينی
خمينی ی عزيزم
بگو تا خون بريزم"
امروز خامنه ای را به جای خمينی نشانده اند.اگر تا چندی قبل هادی غفاری و روح الله حسينيان و محسنی اژه ای و پور محمدی جزء سازمان دهندگان و فعالان گروه های فشار و کشتار بودند , امروز گروه هايی يک دست از " طلبه ها و آخوندک ها لات و لش و وبش " شکل گرفته اند تا نه فقط خون دگرانديشان و مخالفان حکومت اسلامی , که حتی خون موسوی و کروبی و خاتمی و صانعی و حسن خمينی را بريزند . اين " تحول" در حوزه علميه قم و ديگر حوزه های علميه گام تازه ای ست تا روحانيت مرتجع گروه هايی از صنف خود و يک دست و قابل اعتماد برای فشار و کشتار سازمان دهد.
سخنرانی ِ اخير يکی ازطلبه ها و آخوندک ها ی لات و لش و وبش در قم, اعلام موجوديت اين نوع از گروه های فشار و کشتار و نشانگر نقش اين قبيل موجودات در شکل گيری اين گروه های صنفی - حوزوی ست . اين آخوندک در ميان تکبير گويی لتوت ولشوش با عربده کشی و تهديد, نوه ی خمينی و کروبی و صانعی را " کثيف" و " نانجيب" می خواند واز اينکه " فرزند خلف" سيد احمد " سرسره شده تا سرش سوار بشن و سر بخورند" اظهار نگرانی می کند . اين به قول خودش " بچه ی سيد علی خامنه ای"به نوه خمينی توصيه می کند که " کولی ندهد" و می گويد که اگر به توصيه های آن ها گوش نکنند " ما طلبه ها که اينها را بزرگشون کرديم خودمونم کوچيکشون می کنيم ".او از نوه خمينی و آيت الله صانعی و همفکران شان می خواهد " آدم بشن" و در غير اين صورت " حقشونو کف دستشون " خواهند گذاشت. نظر" بچه ی سيد علی خامنه ای " اين است که کارهايی که نوه خمينی و همفکران اش می کنند " برای شخصيت و هيکل و هيبت شون خوب نيست ".
اين سخنرانی و جمع نشان می دهند که نه فقط سيد خره بی سيم نجف آباد تهران , که سيد خره های سراسر ايران شاگردان زيادی در حوزه علميه ی قم و ساير حوزه های علميه پس انداخته اند, که امروز به عنوان فرزند خوانده های خامنه ای بساط دار ِ جنايت در ميهنمان شده اند. (۱)

منبع :
۱- http://www.4shared.com/video/OtWPkio-/YouTube_-________.html


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016