چهارشنبه 17 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيت‌الله جوادی آملی خواستار طرد واژه بازی و بازيگری از ادبيات هنر شد، مهر

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقليد جهان تشيع در ديدار با جمعی از سينماگران مطرح کشور خواستار طرد واژه بازی و بازيگری از ادبيات هنر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيتالله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر چهارشنبه در ديدار تعدادی از سينماگران و کارگردانان مطرح کشور، از جمله مجيد مجيدی، رضا ميرکريمی، محمدمهدی حيدريان، محمد داودی، محمدمهدی عسگرپور و... با تسليت فرارسيدن ماه حزن و اندوه محرم، اظهار داشت: حيف هنر و هنرمندان است که از آنها به عنوان بازی و بازيگری ياد شود، به خاطر اينکه کسانی که هنر را به وجود آوردند جز لهو و لعب، دنبال چيز ديگری نبودند.

اين مرجع تقليد لهو را به معنای لذت خيالی دانست و گفت: به اعتقاد ما هيچ کاری بیهدف نيست، اما اگر هدف معقول نباش و خيالی باشد در واقع بیهدف است.

وی خطاب به سينماگران و کارگردانان مطرح کشور تاکيد کرد: بازی و بازيگری را از ادبيات هنر کاملا بيرون ببريد؛ حيف است که هنر به اين اصطلاحات آلوده شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
نبايد گله کرد که هنر و سينما هنوز به مقصد نرسيده است

جوادی آملی هنر را دارای سه بخش تحقيق، تعليم و تبليغ دانست و اظهار داشت: هر محقق سالها تلاش و کوشش میکند که نتيجه کارش به صورت مطلب فرهنگی در بيايد و به واسطه همين توليدات فکری است که عالم تربيت میشوند و علما مطالب را به صورت نثر و نظم و... در اختيار مبلغان قرار میدهند و مبلغان نيز اين مطالب را در اختيار جامعه قرار میدهند.

استاد برجسته حوزه تاکيد کرد: هنر و سينما در جهان کنونی تقريبا نوزاد هستند و سابقه چندانی ندارند، اما اگر بخواهيم از منطق و فلسفه سخن بگوئيم، اين علوم حداقل سه هزار سال سند گويا دارند.

وی با تاکيد بر اينکه هنر میتواند ترقی و تکامل پيدا کند، گفت: نبايد گله کرد که هنر و سينما هنوز به مقصد نرسيده است، به خاطر اينکه نوپا هستند.

تبليغ هنر وامدار خواسته‌های مردم نباشد

آيتالله جوادی آملی با برشمردن دلايل عدم رشد و نمو هنر اظهار داشت: در بخش هنر محقق وجود ندارد، چه برسد به معلم که بتواند حاصل تحقيق اين محقق را تعليم دهد. آنچه در اين بخش وجود دارد فقط مبلغ است.

مرجع تقليد جهان تشيع افزود: تبليغ بايد حاصل تحقيق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، بايد از مردم تقاضا شود که اين نوعی اعتدال است و اعتدال از رذيلترين رذايل است.

وی عدل را از بافضيلتترين فضايل و اعتدال را از پستترين تقاضاها برشمرد و تصريح کرد: کسی که در کنوانسيون زنان میگويد زن و مرد با هم يکسان هستند، اين شخص از روی عدل حرف نمیزند. بايد بدانيم او که انسان را آفريد جای انسان را تشخيص میدهد.

آيتالله جوادی آملی افزود: محصول تبليغی بايد از تعليم اخذ شود و معلمان بايد وامدار محققان باشند، ولی چون در بخش هنر، دست معلم خالی است، مجبور است اين مطالب را از مردم بگيرد که اين همان صنعت است.

مفسر بزرگ قرآن کريم اظهار داشت: هنر وقتی میتواند دينی و علمی باشد که پيرو تعليم باشد و تعليم نيز پيرو تحقيق باشد. اين کار شدنی است، اما نياز به زمان بيشتری دارد.

نفی رابطه يک سويه در هنر

استاد برجسته حوزه علميه با نفی رابطه يک سويه در هنر تصريح کرد: اگر بخواهيم مخاطب پرور باشيم نبايد رابطه يک سويه با مخاطبان داشته باشيم، و برای اين کار بايد لحظه به لحظه درونمان را شکوفا کنيم و برای خودمان مستمع فرض کنيم.

وی افزود: بايد چيزی به جامعه بدهيم که عقل و خيال و حس او را تغذيه کند؛ چنين جامعهای حسن خيال و نقد احسن دارد و اين ما را شکوفا میکند.

آيتالله جوادی آملی با ذکر مثالی در مورد استفاده بهينه از نعمتهای خدادادی، اظهار داشت: خداوند زمين و کود را به ما داد و هوا و فضا را هماهنگ کرد و میتواند از اين زمين بهرههايی ببرد که مردم را يا مست کند، يا تخطير. يعنی اگر انگوری درست شد و به واسطه آن شرابی درست شد، مردم مست میشوند و اگر ترياک درست شد، تخطير میشوند. بنابراين نبايد توقع داشت که از مستشدهها و تخطيرشدهها سئوال پرسيده شود؛ بايد خودمان سئوال توليد کنيم.

مستمع را هميشه شاداب نگه داشته باشيم

مرجع تقليد جهان تشيع افزود: هنر، ميوه و حاصل عمر ماست و ما موظفيم مستمع را شاداب نگه داريم؛ اگر مستمع را مست يا تخطير کنيم، با شعور او درافتاديم و او را بیشعور کرديم.

وی با بيان اينکه خداوند ما را مثل لوح نانوشته خلق نکرده است، يادآور شد: خداوند سلسله سرمايه های فراوانی در وجود ما نهاده است و ما مثل دريا هستيم، نه موزه. ارزش موزه اين است که از بيرون در آن عتيقه گذاشته میشود اما دريا خودش سرمايه است و گوهر میپروراند.

آيتالله جوادی آملی تاکيد کرد: خداوند ما را با سرمايههای فراوانی خلق کرده است و بايد از اين سرمايهها به خوبی استفاده کنيم.
زنده به گور کردن فطرت يکی از آسيب‌های بشر است

استاد برجسته حوزه يکی از آسيبهای بشر را زنده به گور کردن فطرت عنوان کرد و يادآور شد: انبيای الهی آمدند تا اين دسيسهها و دفن شدهها را بيرون بياورند و فطرت انسانها را شکوفا کنند.

وی با اشاره به ورود سالانه بيش از هفت ميليون پرونده به محاکم قضايی، اظهار داشت: بيش از ۹۰ درصد اين پروندهها مربوط به الفبای دين است و هنر آن است که با تبليغ محصولات فرهنگی، اين مشکل را حل کند.

آيتالله جوادی آملی افزود: در سياست هم اگر افرادی با هم اختلاف نظر دارند، چنانچه به اخلاق بد تغيير نکند، اين اختلافات قابل حل شدن است.

مفسر بزرگ قرآن کريم مشکل اساسی مملکت را عدم رعايت اخلاق اسلامی دانست و تصريح کرد: اين در حالی است که با اخلاق میتوان به خوبی جامعه را اداره کرد.

هنر بايد لغتنامه داشته باشد

مرجع تقليد شيعيان با بيان اينکه اگر هنر بتواند بعد از شکوفايی، خودش را عرضه کند به رسالت عظيم خود دست يافته است، تصريح کرد: برای اينکه مخاطبی داشته باشيم و از ما سئوال بپرسند و با عقل خود، ما را همراهی کنند و هم خودمان لذت ببريم و هم آنها لذت ببرند، بايد کالايی به آنها بدهيم که هم سنگين باشد و هم قابل حمل.

وی تأکيد کرد: بايد مطلبی به مخاطبان بدهيم که عقل و خيال و وهم آنها را درگير کند و چشم و گوش آنها اين مطالب را تصديق کنند، تا با همه حواس نگاه کند.

آيتالله جوادی آملی گفت: اگر هنر بتواند قاموس و برهان قاطع و جامع و لغتنامهای داشته باشد که فعل را برای آن معنای بلند وضع کند و بنويسد، به علم تبديل میشود.

اين استاد برجسته حوزه تاکيد کرد: اگر هنر بخواهد به صورت علم عميق درآيد بايد لغتنامه داشته باشد و اين کار شدنی اما نياز به زمان دارد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016