پنجشنبه 21 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

متن كامل رای محروميت خداداد عزيزی اعلام شد، فارس

فارس: كميته انضباطي فدراسيون فوتبال متن راي خود در ارتباط با تخلفات خداداد عزيزي و همراهانش را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس وبه نقل از سايت فدراسيون فوتبال،شكايت قاسم محمدي خبرنگار مضروب و ساير گزارش هاي ارسالي حاكي است پس از پايان مسابقه فوتبال بين تيم هاي پيام مشهد و مقاومت سپاسي كه در تاريخ 9/9/87 در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شد و در درگيري هاي حادث شده فردي به نام قاسم محمدي كه در لحظه وقوع درگيري هويت وي مشخص نبود توسط خداداد عزيزي قائم مقام باشگاه پيام و همراهان وي، علي عصمتي مسئول حقوقي باشگاه ، اشپيتي آرفي ، روديگرو تكسيدا پريرا ، شاكري و عده اي ديگر مورد ضرب و جرح واقع كه به علت وخامت جسماني اوضاع به بيمارستان انتقال و تحت درمان قرار مي گيرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
پس از ارجاع شكوائيه و گزارشات در مورد وقايع ذكر شده،كميته انضباطي به فوريت جلسه رسيدگي جهت اخذ اظهارات خداداد عزيزي در مورخ 11/9/87 تشكيل و نامبرده به اتفاق صلاحي در اين جلسه حاضر شدند و در اظهارات مفصل خود كه به شرح مندرج در صورتجلسه تنظيم و ضمن دفاع از خود ، مباشرت در درگيري با قاسم محمدي را رد كرده و اظهار داشت قاسم محمدي پشت سرِ ما در جايگاه مخصوص نشسته بود و زماني كه بازي تمام شد مسائل تحريك آميز باعث شد كه بين ما و وي درگيري رخ دهد و من در همين زمان محمدي را از صحنه دور كردم وقتي متوجه شدم ايشان خبرنگار است شب در بيمارستان به ديدن و عيادت وي رفتم.

نامبرده به من گفت شما به من لگد زده اي و من پاسخ دادم من شما را نزدم .گفت : اگر نزدي من از شما راضي هستم و همان شب رضايت داد و در مورد مطالب و مصاحبه هاي انجام شده بعد از واقعه ، من در حالت عصبيت مبادرت به انجام گفت وگو كردم. همه مي دانند رابطه خوبي با خبرنگاران دارم. گفته اند به خاطر صلوات به اين فرد حمله شده است در مملكت ما با هيچكس بخاطر صلوات درگير نمي شوند و هيچكس را بخاطر صلوات كتك نمي زنند و اگر هم اين چنين باشد من در زدن ايشان نقش نداشتم.

قاسم محمدي خبرنگار مضروب طي شكواييه تقديمي از خداداد عزيزي و همراهان وي به اتهام ضرب و شتم شكايت و عنوان كرد من در تمام طول مسابقه به گزارش تلفني و لحظه لحظه بازي براي روزنامه مشغول بودم خداداد عزيزي و ساير متخلفان سه رديف پايين تر نشسته بودند و هيچ برخوردي با هم نداشتيم پس از خاتمه مسابقه و به سبب پيروزي تيم مقاومت شهيد سپاسي صلوات بلندي توسط همراهان تيم شهيد سپاسي فرستاده شد و من هم با آنها همنوا شدم. با سر دادن ذكر صلوات به يكباره خداداد عزيزي به سمت بالا آمد و گفت :« همين بود بزنيدش» و بلافاصله يقه مرا گرفت و درگير شد با اين زد و خورد قصد فرار داشتم چون شرايط وخيم بود مقابل در خروجي با ضربه اي از پشت ، سرنگون شدم و متهمين به من حمله ور شدند و در حاليكه روي زمين افتاده بودم غلت زنان از پله ها پايين پرتاب و ضاربين به عمل زدن من ادامه دادند تا بيهوش شدم و به بيمارستان منتقل و در آنجا به توصيه و درخواست ديگران رضايت دادم . خداداد عزيزي شب آزاد شود و پيگير قضايي پرونده متشكله هستم. جلسه ديگري روز 16/9/87 با حضور محمدي شاكي پرونده و ساير مطلعين و شهود واقعه به شرح مندرجات صورتجلسه در كميته انضباطي تشكيل و اظهارات شاكي و ساير گواهان ، استماع و صورتجلسه گرديد.

اضافه مي نمايد در تاريخ 9/9/87 نيز گواهاني كه در ورزشگاه ثامن الائمه حاضر بودند در دفاع از خداداد عزيزي در كميته انضباطي مطالب خود را عنوان كردند.كميته انضباطي پس از تشكيل جلسات فوق الذكر و استماع اظهارات قاسم محمدي ، خداداد عزيزي و ساير شهود و مطلعين و با ملاحظه استعلامات و تحقيقات محسوس وغير محسوس به شرح زيرمبادرت به صدور راي كرد:

1- حضور خداداد عزيزي در محل حادثه و حضور در درگيري به عنوان برخورد زننده و اهانت و انجام مصاحبه و اظهارات خلاف واقع و مطالب موهن و تائيد ضرب و شتم قاسم محمدي و نسبت به مسئولين تيم و ساير مقامات تخلفاتي مي باشدكه از نظر كميته انضباطي احراز شده تلقي مي گردد و به همين علت اعمال و رفتار نامبرده را به لحاظ ماده 80 موضوع تشديد تنبيهات بخاطر سوابق انضباطي (در مورد خداداد عزيزي ) و با توجه به مفاد ماده 81 آيين نامه در مورد تخلفات بعد از مسابقه و اعمال تنبيهات و مشابهت آن با تنبيهات و تخلفات حين مسابقه (در مورد تمامي متخلفين اين ماده مورد استناد مي باشد) اعمال و رفتار خداداد عزيزي از جهت برخورد زننده و اهانت منطبق با بندهاي«ب» و «و» ماده 35 ، ايجاد جنجال و ماده 41 انجام مصاحبه ها و بيان مطالب موهن ماده 47 آيين نامه و نامبرده به ترتيب به استناد بندهاي «د» ،«و» و «ج» ماده 33 به يكسال محروميت از همراهي تيم مربوطه و ساير تيمها و هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و به پرداخت صد ميليون (000/000/100) ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.

2- اعمال و رفتار علي عصمتي مسئول حقوقي باشگاه مبني بر ضرب و شتم قاسم محمدي كه حسب تعريف ماده يك آيين نامه از جمله مقامات رسمي باشگاه محسوب مي گردد محرز و مشمول ماده 55 آيين نامه و منطبق با بند «ب» و «و» ماده 35 و نامبرده به استناد بندهاي «و» و «ج» ماده 33 بمدت دو سال از هرگونه فعاليت رسمي مرتبط با فوتبال محروم و به پرداخت بيست ميليون (000/000/20) ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.

3- تخلفات سجاد شاكري مبني بر ضرب و شتم قاسم محمدي محرز و منطبق با بند «ب» و«و» ماده 35 و نامبرده باستناد بندهاي «ب» ، «و» ، «ج» و «ه» بمدت يكسال محروميت از هرگونه فعاليت رسمي مرتبط با فوتبال محروم و به پرداخت ده ميليون (000/000/10) ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد.

نسبت به اعمال و رفتار متخلفانه بازيكنان خارجي تيم فوتبال پيام خراسان مبني بر ايراد صدمه به قاسم محمدي و نيز شكايت متقابل خداداد عزيزي و همراهان از قاسم محمدي، پرونده همچنان مفتوح است و تحقيقات همچنان ادامه دارد.

راي صادره در مدت چهار روز قابل تجديد نظر خواهي با رعايت مقررات در كميته محترم استيناف مي باشد.

Copyright: gooya.com 2016