Sunday, May 26, 2024

صفحه نخست » به جای نشستن و گمانه زنی بیهوده در مورد جانشین سدعلی، به روز بعد از مرگ او و شلوغی های احتمالی فکر کنیم؛ ف. م. سخن

IMG_2573.jpegالبته رسانه ها مطابق میل مخاطبان شان مطلب تولید می کنند و روزنامه نگاران و اهالی سیاست هم مطابق میل رسانه ها.

بعد از سقوط هلیکوپتر رییسی، از پانزده تا پنج احتمال به عنوان دلایل سقوط در رسانه ها مطرح شده که اغلب آن ها فرض های محال است و بحث در باره شان بحث بیهوده.

چند سال است که بحث چه کسی جانشین سدعلی خواهد شد بحث مطرحی بوده و هر اهل رسانه و سیاستی به فراخور معلومات خود حدس و گمان هایی را مطرح کرده که البته هیچ ایرادی ندارد.

ولی متاسفانه من تا کنون ندیده ام که اهل رسانه و سیاست، به این موضوع بپردازند که فردا که طرف سرش به سنگ لحد خورد و برای مردم و جوانان موقعیتی مناسب برای اعتراض و مطرح کردن تغییر حکومت پیش آمد، چه باید کرد؟ چه برنامه ریزی هایی برای این روز محتوم شده است؟ چه توصیه ها و پیشنهادهایی برای این روز مطرح می شود؟ چه آمادگی هایی صورت می پذیرد؟ و ده ها مورد دیگر.

این که بعد از مرگ سدعلی هیچ جانشینی و تاکید می کنم هیچ جانشینی در قد و قواره ی خود او وجود ندارد و اطاعت از نفر بعدی هر کس که باشد، محلی از اعراب نخواهد داشت، موقعیتی مناسب برای نشان دادن مخالفت و ضدیت مردم با حکومت نکبت فعلی است که باید از آن به نحو درست استفاده شود.

همین امروز خودِ سدعلی هر چه می گوید، افراد زیادی در داخل حکومت هستند که برای آن تره هم خرد نمی کنند، چرا که او در حد و اندازه های خمینی نبود و نیست. به زودی این فقدان رهبر واحد اتفاق خواهد افتاد و بحث و فحص در باره ی آن در روز محتوم دیر خواهد بود.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy