پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زهره اسدپور، عضو کمپين يک ميليون امضا، از گزينش دانشگاه آزاد رد شد، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - زهره اسدپور از اعضای کمپين يک ميليون امضا در کمپين رشت از پذيرش در دانشگاه آزاد بازداشته شد. زهره اسد پور که در سال جاری (۱۳۸۷) در کنکور کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد شرکت کرده بود پاسخی از سوی دانشگاه مبنی بر قبولی يا عدم قبولی دريافت نکرد وبعد دريافت که از گزينش دانشگاه آزاد رد شده است. او در اين باره در گفتگو با تغيير برای برابری می گويد:« هنگام اعلام نتايج پيغامی با اين مضمون که اطلاعات مورد نظر يافت نشد، بر روی مونيتور آمد! با مرکز آزمون دانشگاه تماس گرفتم، اظهار بی اطلاعی کردند. دو بار اعتراضم را تنظيم کردم به آنها ارائه دادم آنها هم قول دادند طی دو هفته به من پاسخ دهند اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه هنوز هيچ پاسخی نگرفته ام».تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گفته اسدپوراين نخستين سالی است که دانشگاه آزاد هم افراد را از گزينش رد می کند. او در اين باره که آيا دانشجويان ديگری هم در وضعيتی مشابه با او هستند می گويد:« من از طريق دانشجويان ديگری که محروم از تحصيل شده بودند باخبر شدم که دانشگاه آزاد تعدادی از شرکت کنندگان را از گزينش رد کرده است و من هم جز آن عده هستم. تا آنجا که اطلاع دارم حدود ۱۰ نفر وضعيت مرا دارند.»

او در اين باره که پاسخ دانشگاه چه بوده است می گويد:«اين طور که گفته می شد گويا صلاحيت افراد از سوی وزارت اطلاعات رد شده است. از ميان رد صلاحيت شدگان غير از من باقی فعالان دانشجويی هستند. گويا چندنفر بهايی هم هستند. از قرار معلوم تنها فعال زنانی که محروم از تحصيل شده من هستم»

وی درباره اقداماتی که تاکنون انجام داده اند می گويد:« ما مدتی بنا به در خواست مسئولين دانشگاه و با اميد به حل مشکل از طريق رايزنی از رسانه ای کردن اين موضوع خودداری کرديم اما اکنون که به نظر می رسد مشکل ما حل نخواهد شد تصميم گرفته ايم که مشکل مان را رسانه ای کنيم .»

Copyright: gooya.com 2016