سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام اتحاد جمهوري خواهان ايران به باراک اوباما

رئيس جمهور منتخب گرامی، باراک اوباما
با احساس مسرتی عميق اين پيروزی چشمگير و تاريخی را به شما تبريک می گوئيم. برای ما، و هم چنين برای بی‌شماری از مردمان در اکناف جهان، انتخاب شما به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده امريکا شاهدی است برتوانمندی نظام دموکراتيک حکومتی در امريکا و تائيدی است بر عمق احترامی که مردم امريکا برای اصول بنيادين حقوق بشر قائل‌اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما مشتاقانه مبارزات انتخاباتی شما را دنبال کرده و نطق ماندگار شما پس از پيروزی را با دقت گوش داده‌ايم؛ نطقی که نه تنها حاوی نقطه نظرهای شما برای رفاه و آسايش مردم امريکا، بلکه حاوی آرمان شما برای صلح و همزيستی ميان ملت ها نيز بود. مسلما پيام "تغيير" شما در دل ميليون ها نفری که در آرزوی دوران جديدی برای رسيدن به صلح و ثبات در جهان هستند، طنين خواهد افکند.

ما، به ويژه از تصميم شما برای مذاکره در جهت ترغيب جمهوری اسلامی ايران به پذيرش کوشش‌های بين‌المللی برای يافتن راه های پايان دادن به تنش سالدار ميان حکومت غير دموکراتيک ايران و غرب، استقبال می کنيم.
در عين حال مايليم تاکيد کنيم که در پيگيری اين هدف، تلاش مسالمت آميز و گسترده مردم ايران برای به دست آوردن حقوق و آزادی های بنيادين خود را در مد نظر داشته باشيد.

با احترام
از طرف هيئت سياسی ـ اجرايی اتحاد جمهوريخواهان ايران
مسئول روابط بين المللی
۹ نوامبر ۲۰۰۸ – ۱۹ آبان ۱۳۸۷

Copyright: gooya.com 2016