سه شنبه 21 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش سوم)، نظرات ديويد ثورو، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
هنری ديويد ثورو: "آيا شهروند می بايد مجبور باشد وجدانش را حتی لحظه ای، يا ذره ای، به قانون‏گذاران بفروشد؟ پس وظيفه ی وجدان بشری چيست؟... فکر می کنم که قبل از هر چيز می بايد انسان بمانيم و پس از آن شهروند. خردمندانه نيست که به قانون همان احترامی را بگذاريم که به حقيقت و راستی." ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و بازآفرينی مستمر ضدفرهنگ، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
سياست‌زدگی آن بيماری سرطانی است که فرهنگ ايران‌شهر به آن گرفتار آمده است. اين چنين است که نقد فرهنگی جامعه ايران، می‌بايست از نقد سياست‌زدگی شروع کند. و اين به معنی غافل شدن از بيماری‌های ديگر نيست، بل به معنی يافتن آن آسيب اصلی فرهنگی است که موثر در ديگر آسيب‌هاست و مشدد پنهان و آشکار آن‌ها ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روزنامه وطن امروز: خاتمی در حال تهيه نامه اعلام انصراف است، اعتراض سعيد حجاريان به نامه تهيه شده خاتمی، فردا

خبر می رسد در کنار اين نامه ، گزينه حضور دقيقه نودی رييس جمهور سابق در دستور کار جبهه مشارکت قرار دارد.

روزنامه تحت مديريت مهرداد بذرپاش نوشت خاتمی در حال تهيه نامه اعلام انصراف خود می باشد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش «فردا»، روزنامه وطن امروز نوشت سيد محمد خاتمی در حال آماده کردن بيانيه ای که در آن دلايل حضور نداشتن خود به عنوان کانديدا در انتخابات رياست جمهوری را منتشر کند.

بنابراين گزارش گفته می شود يکی از اعضای برجسته مجمع روحانيون مبارز مسووليت جمع آوری محور های بيانيه مد نظر خاتمی را بر عهده گرفته و قرار شده که متن نهايی را هادی خانيکی از از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت مکتوب کند.

در عين حال شنيده شده سعيد حجاريان با نوشته شدن اعلاميه توسط خانيکی مخالفت کرده و گفته است: متنی که قرار است به عنوان دلايل حضور نداشتن خاتمی منتشر شود، بايد آنقدر قوی و موثر باشد تا نگاه مردم را حتی بدون خاتمی به سمت اصلاح طلبان سوق دهد و خانيکی از عهده نوشتن چنين متنی بر نمی آيد.

از سوی ديگر خبر می رسد در کنار اين نامه ، گزينه حضور دقيقه نودی رييس جمهور سابق در دستور کار جبهه مشارکت قرار دارد.

Copyright: gooya.com 2016