چهارشنبه 22 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بنيادهای توتاليتر و دينی بينش سياسی در پرتو ديالوگ سارتر و بنی لِوی، شيدان وثيق

شيدان وثيق
آن چه که در اين بخش نخست، زير عنوان ديباچه ای بر گفتگوهای سارتر- بنی لِوی، از نظر خواننده می گذرد، توضيح ماجرای اين ديالوگ فلسفی – سياسی است. شرايطی که در بستر آن ها، در دهه ی ۱۹۷۰ اين مباحثات انجام می پذيرند؛ شرايطی که خودِ ما چپ های مارکسيست ايرانی، بويژه در خارج از کشور، در آن قرار داشتيم و سرانجام، تحولی که در روند ديالوگ آن دو پيش می آيد ... [ادامه مطلب]

برای صلح پايدار در باختر آسيا، بهروز آرمان

بهروز آرمان
می توان سياست "دگرگونی" در رهبری نوين آمريکا را به ويژه با درجه پايبندی به رويکردهای صلح جويانه و بازگشت به دکترين خلع سلاح در پهنه جهانی و از جمله در باختر آسيا (به جای يکه تازی های جنگ افروزانه، گسترش اتحاديه های نظامی، افزايش شمار پايگاه های تسليحاتی و توليد روزافزون و پرهزينه سلاح های کشتار همگانی) به محک گرفت ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام انتخابات رياست جمهوری آمريکا: توان بالای دموکراسی در تحول و پيشرفت، سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

سياست های نادرست پرزيدنت جرج دبليو بوش و حمله نظامی آمريکا به عراق پس از فاجعه تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ درنيويورک سبب گرديد که قريب يک ميليون عراقی و چند هزار جوان آمريکائی جان خود را از دست بدهند و هزاران معلول و ميليون ها نفر عراقی آواره بر جای بمانند؛ فاجعه ای که همچنان ادامه دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بی توجهی آمريکا و جرج بوش به اهميت نزاع اسرائيل و فلسطينی ها و ناديده گرفتن آن بعنوان مهمترين گره حل مسائل خاور ميانه زمينه گسترش نارضائی ها در منطقه و آتش افروز حوادث ناگوار در دورترين نقاط مسلمان نشين جهان گرديد. باز گزاردن دست اسرائيل در تجاوزات بيشتر به حقوق مردم فلسطين و عکس العمل های تروريستی در برابر آن که بی رحمانه خون بی گناهان را بزمين ميريخت فاجعه را مصيبت بارتر ساخت. سياست های جرج بوش خسارات کم نظيری به اقتصاد آمريکا زد، اما بی اعتنائی او به اهميت صلح در خاورميانه، رعايت حقوق بشر، قوانين بين المللی و حفظ محيط زيست، ضررهای معنوی عمده ای به آمريکا وارد نمود و دموکراسی آن را در ميان جهانيان بی اعتبار ساخت.
مهمترين پيام انتخابات اخير رياست جمهوری آمريکا قدرت دموکراسی ها در تحول و پيشرفت جامعه است. انتخاب يک سياهپوست برای اولين بار در راس پر قدرت ترين حکومت دنيا نشان ميدهد که مردم در دموکراسی ها ميتوانند بدون هرگونه خشونتی، به تغيير و تحول بزرگی دست يابند. اين واقعه نشان داد که مردم قابليت آن را دارند که مسائل را، ولو پيچيده، درک نمايند و عوامفريبان را بشناسند. فرزانگان و نيروهای معتدل و دورانديش جامعه اگر به کمک سازماندهی مناسب با احتياجات زمان با مردم ارتباط بر قرار کنند، مشکلات را با آنان در ميان گذارند و پشتيبانی آنان را جلب کنند، پيروز خواهند شد.
اينکه اوباما تا چه حد بتواند يا بگذارند انتظاراتی که مردم آمريکا و مردم جهان از او دارند را برآورده کند، آينده معلوم خواهد کرد. و هنوز تاثير سياست های او در روابط بين المللی نامعلوم است، اما شک نيست که انتخاب او تاريخساز بود و دنيا را تکان داد و شادی مردم در سراسر جهان بازتاب اين واقعيت بود که سخنان اوباما بر دلشان نشسته بود و پيروزی و انتخاب او پايان سياست های خطرناک حکومت کنونی امريکا را بشارت ميداد. اين واقعه بزرگ جهانی يکبار ديگر نشان داد که هرگاه مردم بطور جدی به کاری برخيزند هيچ مانعی نميتواند بر انجام آن سد ببندد.
رشد تفکر دموکراسی در ميان مردم جهان عامل مهمی در کوتاه کردن عمر هرگونه ديکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی ايران است. اين رشد همراه با منطقی تر شدن جو سياسی، فشار برای رعايت قوانين حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز افزايش خواهد داد. علاوه بر اينها اگر حکومت اوباما آنطور که انتظار ميرود، سياسی تر از حکومت گذشته عمل کند، جمهوری اسلامی نخواهد توانست به اقدامات تنش آميز و بحران سازی های دائمی خود در ايران و منطقه مانند گذشته ادامه دهد. مردم ايران هم ميتوانند يقين داشته باشند که اگر مصممانه و با اتحادی منطقی به کوشش های خود برای پايان دادن به سيستم ديکتاتوری و برقراری دموکراسی ادامه دهند همواره از پشتيبانی معنوی همه مردم آگاه جهان برخوردار خواهند بود.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش
بيستم آبانماه ۱۳۸۷ برابر دهم نوامبر ۲۰۰۸

Copyright: gooya.com 2016