پنجشنبه 22 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حداقل دستمزد کارگران براي سال 88 تعيين شد، واحد مرکزي خبر

براساس مصوبه شوراي عالي کارحداقل دستمزد کارگران براي سال اينده دو ميليون و هفتصد و چهل و پنج هزار ريال تعيين شد که در مقايسه با امسال 25 درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر؛ براساس ا ين مصوبه ساير سطوح مزدي از ابتداي سال 88 به ميزان 5 درصد اخرين مزد ثابت يا مبناي سال جاري به اضافه روزانه 14 هزار و 640 ريال افزايش مي يابد مشروط به انکه مزد روزانه کارگر از مبلغ 91 هزار و 500 ريال کمتر نشود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
نرخ پايه سنوات مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل، مبلغ ياد شده براي گروه يک خواهد بود و براي ساير گروه ها براساس جدول اعلامي از طرف وزارت کار اقدام مي شود.

در مورد مبلغ کمک هزينه هاي خانوار نيز مانند سال گذشته عمل مي شود.
جلسه شوراي عالي کار امروز با حضور نمايندگان کارگري، کارفرما و دولت در محل وزارت کار تشکيل شد.

Copyright: gooya.com 2016