Wednesday, Oct 27, 2021

صفحه نخست » خدا هم نباید بی‌اجازه، خدایی کند! رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg

آزادی می‌گوید:

خدا هم نباید بی‌اجازه، خدایی کند!

*

مِهرورزی می‌گوید:

یک خدای بزرگ،

روی حرف دخترکی حرف نمی‌زند!

*

فراست می‌گوید:

فرهنگ چنان باید باشد که هیچ کس نتواند

تفنگی از آن بیاویزد

*

دانش می‌گوید:

هیچ معنایی نباید در چنگِ زور بماند

*

پیروزی می‌گوید:

کوشش، همیشه بارور است

از بلندای همه‌ی پُرسش‌ها می‌توان گذشت

*

امید می‌گوید:

هر بستگی‌ دریچه‌ای باید داشته باشد

راه‌ها در تکاپوهاست!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy