شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


او با ماست! حميد فرخنده

باراک اوباما
پیروزی باراک اوباما می تواند از یکسو در باز شدن فضای کشور موثر باشد و از سوی دیگر فرصت هایی در جهت دفاع از منافع ملی ایران به همراه داشته باشد. آیا فرصت سوزی ها ادامه خواهد یافت؟ آیا رئیس جمهور آینده ایران دستان باراک اوباما را خواهد فشرد؟  ... [ادامه مطلب]

انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

صدها چينی خشمگين با پليس درگير شدند، ايرنا

پکن- صدها نفر از مردم خشمگين در شهر " شن جن " واقع در جنوب چين با نيروهای پليس درگير شدند و به سمت آنان سنگ پرتاب کردند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خبرگزاری " شين هوا " درگزارش خود آورده است که مردم يک خودروی پليس را به دنبال شروع درگيری به آتش کشيده و اقدام به پرتاب مواد محترقه و سنگ گردند.
پليس می گويد : در حالی که ۴۰۰ نفر با نيروهای پليس در اين شهر جنوبی درگير شدند ، نزديک به دو هزار نفر نيز تماشاگر صحنه های خشونت آميز درگيری بودند.
اين اتفاق به دنبال آن رخ داد که يک موتورسوار در جريان عبور از يک ايست بازرسی پليس با موانعی برخورد کرد و جان باخت.
با اين حال پليس چين می گويد : اين موتورسوار فاقد گواهينامه بوده و نيروهای پليس در جريان درگيری ها با مردم از خود خويشتنداری نشان داده اند.
گزارش ها حاکيست : اعتراضات و ناآرامی های عمومی در برخی شهرهای چين در ماه های اخير با توجه به افزايش نگرانی مردم از بروز فساد مقام ها و سوء استفاده آنان از قدرت و يا تصاحب زمين های مردم با توسل به زور ، فزونی گرفته است .

Copyright: gooya.com 2016