شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازداشت بهائيان همچنان ادامه دارد، مجموعه فعالان حقوق بشر

در حالی که هنوز هفت تن از رهبران جامعه بهايی در تهران ، سه تن از جوانان بهائی در شيراز و تعداد ديگری از بهاييان در ساير نقاط کشور در بازداشت و زندان به سر می برند، موج جديدی از بازداشت بهائيان در روزهای اخير آغاز گرديده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بنا بر گزارشات دريافتی در تاريخ ۲۷ مهرماه دو تن از بهاييان شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران به نام های طرازالله (ضياء) الله وردی و خانم سونيا تبيانيان به اتهام تبليغ عليه اسلام و ارتباط با بيت العدل (مرکز مذهبی بهائيان) توسط ماموران اداره اطلاعات دستگير شده اند. اين افراد با وضعيتی نامعلوم کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ساری به سر می برند. ضمن اينکه طبق وعده قبلی مسولين مربوطه اين افراد بايد طی هفته گذشته آزاد می شده اند که اين امر هنوز تحقق نيافته است.
همچنين آقای سيامک ابراهيمی از بهاييان شهر تنکابن که حدود ۲ سال قبل بازداشت و با قيد ضمانت آزاد شده بودند ، بصورت غيرقانونی روز سه شنبه ۱۴ آبان ماه دستگير و سپس محاکمه گرديدند ، در پی برگزاری اين دادگاه نامبرده به ۶ ماه حبس تعزيری و ۲ سال تبعيد به شهر زابل محکوم شدند.
همچنين گزارش گرديده است سه تن از بهاييان در طی روزهای اخير در شهر ياسوج دستگير شداند که اسامی و آخرين وضعيت آنان تاکنون مشخص نگرديده است.

Copyright: gooya.com 2016