شنبه 15 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نقشه راه ولايت مطلقه فقيه، پاسخ به نوشتار شريعتمداری در کيهان حکومتی، پريش پاهکين

باز هم چون هميشه حسين شريعتمداری در پشتيبانی از مقام "ولايت مطلقه فقيه " قلم می فرسايد و بر نوشتار سراسر ستايش خويش نام دهن پرکن می نهد و برای صدهزارمين بار ،يکبارديگر از سوی مردم ايران و برای آنان بيانيه صادر می نمايد و چنان دچار هذيان و پريشان گويی است که کار را از نامگذاری سال نو به نمايش تدارک ديده شده ديگری به نام انتصابات در خرداد ماه می کشاند.شگفتا به اين قلم زنی و ثناگويی که حد و مرز نمی شناسد!تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


چرا ايشان هنوز به اين درجه از آمادگی نرسيده است که اوج نارضايتی های مردم را باور کند؟!آيا تبليغات در دستگاه فساد حاکم تا اين پايه شيرين است که مجال واقع بينی را از ايشان گرفته است؟!آشکار است که ايشان يا در ايران زندگی نمی کند يا اينکه زندگی می کند و چشم بر رويدادهايی که در بستر جامعه جوان ايران در حال شکل گيری است بسته است.ايشان از "نقشه راه" می گويد و "اصلاح الگوی مصرف" - که شيرين کاری امسال مقام ولايت است- را "نسخه شفا بخش" ۳۰ سال گذشته و چند صد سال باقی مانده(!) می نامد.بايد پرسيد مقام ولايت ۳۰ سال تمام اين نسخه را داشتند و رو نمی کردند يا اينکه اين نسخه پس از ۳۰ سال از ملکوت(!)به دست ايشان( !)رسيده است .
فريبها و نيرنگها و وارونه سازيهای شرم آور واقعيت که از قلم ايشان سر می زند گويی پايانی ندارد. بهتر است ايشان برای نخستين بار پس از ۳۰ سال چشم خود را بگشايد و دست کم ديوار نوشته های گسترده را در هر کوی و برزن و در خيابان محل زنذگی خود ببيند و کمی بباورد که امسال يعنی سالی که بيشترين فشارهای اقتصادی و اجتماعی را همراه خواهد داشت برای مردم ايران رنگ اميد تازه ای نيز در خود دارد.
آقای شريعتمداری خواهشمندم دست از عوام فريبی برداريد و بيش از اين آدرس غلط به مردم ندهيد! شما خوب می دانيد امسال سال اعلام حضور و "بودن " مردم است. اعتراف کنيد که ولايت مطلقه نيز به خوبی اين نکته را دريافته است و پس از ۳۰ سال برای تثبيت حاکميت ديکتاتوری تنها يک نقشه راه به ذهن الهی ايشان خطور کرده است بيشترين حد سرکوب بيشترين ميزان کشتار.

پريش پاهکين
۱۵/۱/۸۸

در اين زمينه:
[نقشه راه، حسين شريعتمداری، کيهان]

Copyright: gooya.com 2016