شنبه 9 مهر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پيام زيبا و انسانی مهرگان را بشنويم! کميته بين المللی نجات پاسارگاد

امسال نيز مهرگان، در زادگاه خويش، بی جشن و بی سرود و پايکوبی برگزار می شود. اما همچنان در گوشه و کنار سرزمين مان، و در شهرهای مختلف اروپا و آمريکا بسياری از ايرانی ها مهرگان را جشن می گيرند، همانگونه که مردمانی قرن ها سرسختانه برای حفظ اين جشن های ملی و سنت های ديگر فرهنگ ايرانزمين تلاش کرده اند و آن ها را تا به امروز آورده اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
جشن مهرگان اگر چه، در ابتدا، جشنی برای ستايش ميترا و مهر بوده ، اما آن چه مهرگان را هميشگی، و به روز نگاه داشته، پيام انسانی و زيبايی است که در اين جشن وجود دارد، و آن احترام و باور به مهر، به معنای «روشنايی و مهربانی» و همچنين تاکيد بر «وفای به پيمان» است.

کتيبه های باقی مانده از دوران باستان، و گفته های تاريخ نويسان تاييد می کنند که در نزد ايرانيان دروغ، ويرانگری، و پيمان شکنی، از گناهان نابخشودنی بوده است. اين کلام که «پيمان شکن نابکار سراسر کشور را ويران می سازد» از «مهريشت»، نشانه ی روشنی از اهميت اين باورهای انسانی در فرهنگ ما است.

و چنين است که در فرهنگ ما، اهريمن و اهريمن صفتان دروغ می گويند، و ويران می سازند. و در افسانه هايمان ضحاک پيمان شکن ِ دروغگوی ِ ويرانگر، در همين روز مهرگان است که به دست کاوه ی شجاع ِ دادخواه و فريدون ِ نيک نهاد از تخت بيدادگری اش به پايين می افتد، چرا که مهرگان روز روشنايی و راستی و نيکی است و بيدادگران را تاب نمی آورد.

کميته ی بين المللی نجات پاسارگاد، همانند سال های گذشته، امسال نيز همراه با مردمان فرهنگ دوست سرزمين مان در سراسر جهان، مهرگان را گرامی می دارد و از همگان می خواهد تا به پيام زيبا و انسانی مهرگان گوش فرا دهند و پيمان تاريخی خويش را با روشنايی، مهر و نيکی و راستی پاس دارند . باشد تا راه برای بيرون راندن هر چه زشتی ، دروغ، پيمان شکنی و «نابکاری» از سرزمين مان هموار شود.

با مهر و احترام

شکوه ميرزادگی
از سوی کميته بين المللی نجات پاسارگاد

سی ام سپتامبر ۲۰۱۱ (مهر ۱۳۹۰)


****

بنياد ميراث پاسارگاد سال گذشته، همزمان با مهرگان، پيشنهاد ثبت «مهرگان» را، به عنوان جشنی که ريشه های انسانی و سازنده در خود دارد، برای ثبت در فهرست ميراث معنوی جهانی به يونسکو فرستاده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016