شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

الهام: اظهارات جوانفکر موضع رسمی دولت نيست، ايلنا


تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی دولت با بيان اينکه هيچ کس در اين کشور باب انتقاد را نبسته است، تصريح کرد: خداوند روزی را نياورد که باب انتقاد و اظهار نظر در کشور بسته شود البته دراين فضا نبايد حرف‌‏های بی‌‏پايه، تهاجمات بی‌‏مبنا وتخريب گسترده را نقد ناميد.

به گزارش خبرنگار"ايلنا"، غلامحسين الهام در ابتدای اين نشست با بيان چندين مصوبه که مربوط به موضوع تامين اجتماعی و شورای مسکن بود به سوالی در مورد اظهارات اخير مشاورمطبوعاتی رئيس‌‏جمهور که طی آن برخی نمايندگان در استيضاح کردان محکوم شده بودند، پرداخت و گفت: موضع اشخاص در هر جايگاهی اعم از مشاور و يا نماينده دستگاه اجرايی، نظر شخصی است و در جامعه ما، ابراز نظر شخصی مرسوم است که اين اعلام موضع نظر رسمی دولت يا نظر دستگاه وابسته آنها محسوب نمی‌‏شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی افزود: موضع دولت همان است که از طريق سخنگوی دولت اعلام می‌‏شود؛ بنابراين نظرات اشخاص نظر دولت نيست و مسوول اين نظرات اشخاص هستند.
وی در پاسخ به سوال ديگری که به سخنان اخير مقام معظم رهبری مبنی بر بی بندوباری در فضای مطبوعات اشاره داشتند و همچنين هجمه عليه دولت اشاره کرد و گفت: از حمايت‌‏های موثر و بسيار روحيه بخش مقام معظم رهبری از دولت نهايت تشکر را داريم و خود را نسبت به مطالبات به حق مقام رهبری مسوول می‌‏دانيم و از خداوند طلب می‌‏کنيم که دولت بتواند در شان اين حمايت‌‏ها گام بردارد.
الهام خاطرنشان کرد: حمايت‌‏های مقام معظم رهبری از دولت نشان‌‏دهنده توجه ايشان به کارکردها و رويکردهای دولت و ارزيابی از نقادی‌‏ها و اظهاراتی که به اسم نقد عليه دولت صورت می‌‏گيرد.
سخنگوی دولت با بيان اينکه هيچ کس در اين کشور باب انتقاد را نبسته است، تصريح کرد: خداوند روزی را نياورد که باب انتقاد و اظهار نظر در کشور بسته شود البته دراين فضا نبايد حرف‌‏های بی‌‏پايه، تهاجمات بی‌‏مبنا وتخريب گسترده را نقد ناميد.
وی افزود: در برخی مطبوعات و رسانه‌‏ها شاهد اين تهاجمات عليه دولت خدمتگزار بوديم به نحوی که مقام معظم رهبری با آن مقام رفيعی که دارند اين موارد را متذکر شده‌‏اند.
وی خاطرنشان کرد: برخی حرف‌‏ها عليه دولت، بدون اطلاعات کافی است. برخی اظهارات براساس رويکردهای ويژه‌‏ای است که با گفتمان دولت و انقلاب سازگار نيست و برخی ديگر از سوی دوستان در جبهه همگرايی مطرح می‌‏شود که براساس اطلاعات غلط و با استناد به اطلاعات ناصحيح است که دولت را مورد تهاجم قرار می‌‏دهند.
وی به اظهار نظرهايی مبنی بر اينکه دولت نسبت به چشم انداز بی‌‏اعتنا است و يا اينکه به قانون و برنامه توجهی ندارد، تصريح کرد: اين اظهارات براساس کدام بررسی‌‏ها بيان شده است که دولت را بی‌‏اعتنا می‌‏خوانند ويا اين که گفته می‌‏ شود برداشت‌‏های دولت از حساب ذخيره ارزی قانونی نيست. بر چه مبنايی است. مگر ممکن است که يک ريال ، ارز، دلار ويا يورو بدون مصوبه مجلس از حساب ذخيره ارزی برداشت شود.
وی افزود: براساس تحليل ذهنی محض، کارکرد دولت را ارزيابی و متهم کردن دولت و همچنين ايجاد ياس و ناميدی در جامعه کار نادرست و بی بندوباری است.
الهام ادامه داد: نقد معيار می‌‏خواهد. اطلاعات بايد دارای منبع معتبری باشد. دولت در تمام استان‌‏ها مشغول فعاليت است و همت خود را در خصوص حل مشکلات و پيشرفت کشور متمرکز کرده است. بنابراين رسانه‌‏ها بايد به تاکيدات و هشدارها خود را ملتزم بداند.
سخنگوی دولت يادآور شد: دورغ پراکنی، شايعه سازی و ياس پراکندن نه رسالت مطبوعات است ،‌‏نه برای کسی مفيد است و نه به تقويت نقادی می‌‏انجامد، بلکه آثار معکوس خواهد داشت و مردم راه خود را پيدا خواهند کرد.
سخنگوی دولت گفت: رئيس‌‏جمهور گروهی را موظف کرده تا تاثيرات تحول اقتصادی را ارزيابی کند تا برآن مبنا برنامه‌‏ريزی شود و ما براساس اين تاثيرات، کار را پيش می‌‏بريم.
غلامحسين الهام در ادامه نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه تاثير کاهش قيمت نفت بر اقتصاد کشور و به ويژه اجرای طرح تحول اقتصادی چيست؟، گفت: دولت با هر شرايط اقتصادی، براساس اهداف و مبانی خود برنامه‌‏ريزی می‌‏کند و با مقتضيات زمان و شرايط اقتصادی موجود، شرايط مالی کشور را مديريت می‌‏کند و برنامه‌‏ريزی بودجه براساس واقعيت‌‏هاست.
وی با اشاره به افزايش قيمت نفت در سال گذشته ادامه داد: اين افزايش به تقويت حساب ذخيره ارزی انجاميد. البته اتکا به نفت بايد کاهش يابد و با اين رويکرد نظام بودجه را سامان می‌‏دهند لذا دولت در هر شرايطی براساس واقعيت اقتصادی، کار مالی کشور را پيش می‌‏برد.
الهام گفت: رئيس‌‏جمهور گروهی را موظف کرده تا تاثيرات تحول اقتصادی را ارزيابی کند تا برآن مبنا برنامه‌‏ريزی شود. براساس اين تاثيرات کار را پيش می‌‏بريم. تاثيرات اقتصادی در جهان از جنبه‌‏ای می‌‏تواند برای ما مثبت باشد و از سويی می‌‏تواند اثرات منفی هم داشته باشد؛ يعنی اگر اقتصاد غير وابسته به قدرت‌‏ها باشد تاثير منفی کمتری برای ما خواهد داشت.
سخنگوی دولت اظهار داشت: سياست دولت در بحث طرح تحول اقتصادی بر اين مبناست که اتکا به درآمد نفتی کاهش يابد و به سمت توليد و کسب درآمد لازم از طريق ماليات‌‏ها و کاهش هزينه‌‏های جاری کشور برويم. براساس قيمت نفت بودجه را نمی‌‏بنديم و برنامه جامعی برای کاهش استفاده از درآمدهای نفتی داريم.
الهام درباره نامه احمدی‌‏نژاد به رئيس‌‏جمهور جديد آمريکا توضيح داد: اتفاقی که در آمريکا افتاد در۶۰ ساله اخير در اين کشور بی‌‏سابقه بود و نشان از وازدگی مردم آمريکا از نظام سلطه و هژمونی آمريکا بر عرصه جهانی داشت. با اين اتفاق بی‌‏سابقه مردم آمريکا به سوی تغيير رفته‌‏اند و آغاز پايان دادن به امپراتوری آمريکا ديده می‌‏شود.
وی در پاسخ به خبرنگاری که نامه احمدی‌‏نژاد به اوباما را در تاريخ سياسی کشور در پس از انقلاب بی‌‏سابقه و جديد خواند، اظهار داشت: اگر اين نامه جديد است اتفاقی هم که در آمريکا افتاد، جديد است. البته اين نامه از جنس نامه احمدی‌‏نژاد به بوش بود و از نظر مبانی و تکيه بر عزت و استقلال ملی و حفظ اصول نظام تغييری در آن ايجاد نشد، بلکه براساس گفتمان انقلاب اسلامی که به تعامل در سطح جهانی نگاه منفی ندارد، بود.
الهام در واکنش به خبرنگاری که به انتقادات اخير هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی از وضعيت اقتصادی کشور و برداشت از صندوق ذخيره ارزی اشاره کرد، گفت: بايد مبانی اين اظهارات را ارائه کنند زيرا هر تحقيقاتی بر مبانی متکی است و اظهارنظر بدون منابع دقيق نخواهد بود ضمن اين که برخی اظهارات با رويکرد سياسی، حزبی و امثال آنها مطرح می‌‏شود.
وی با تاکيد بر اينکه حساب ذخيره ارزی به موجب قانون ايجاد شد، اظهار داشت: ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزی به صورت تسهيلات به بخش‌‏خصوصی ارايه می‌‏شود و بخش ديگر برداشت براساس مصوبات مجلس است که يا در قانون بودجه پيش‌‏بينی می‌‏شود و يا در متمم‌‏ها می‌‏آيد و يا برای هدف معينی اخذ مجوز می‌‏شود. برخی را نيز مجلس به شکل طرح داده است که دولت انتقاداتی نسبت به آن دارد و معتقد است بايد به صورت لايحه باشد. حتی طرح‌‏هايی به دليل مغايرت با قانون اساسی به مجمع تشخيص مصلحت رفته است.
الهام ادامه داد: اگر گفته می‌‏شود برداشت از حساب ذخيره ارزی غيرقانونی است، بايد دليل آورده شود. همه حساب‌‏های دولت را ديوان محاسبات کنترل می‌‏کند و آن قدر نظارت پيش بينی شده که امکان فرار از مجاری وجود ندارد. در کجا، کدام برداشت صورت گرفته که مجوز نداشته است.
سخنگوی دولت حرف‌‏هايی که درباره قانون برنامه و چشم انداز ابراز می‌‏شود را حرف‌‏های کلی و سياسی دانست که بدون مستند ارايه می‌‏شود و افزود: از هرکس که در جايگاه خطيرتر باشد دقت بيشتری انتظار می‌‏رود.
وی به بحث ساماندهی يارانه‌‏ها اشاره کرد و گفت: اين موضوع در قانون برنامه تدوين شده است و دولت هم در همين راستا حرکت می‌‏کند. اما اين گروه‌‏ها دولت را نقد می‌‏کنند در حالی که اين موضوع در قانون برنامه به عهده دولت گذاشته شده است.
الهام تصريح کرد: ما از نقد مبتنی بر مدارک و مستندات و در عين حال با جهت گيری‌‏های روشن و مبتنی در قانون ، چشم انداز، انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام استقبال می‌‏کنيم اما صرف ادعا بدون مستندات کار درستی نيست.
سخنگوی دولت در بخش ديگری از اين نشست درپاسخ به سوال خبرنگاری که از سکوت وزارت امورخارجه در برابر اهانت کشورهای عربی به شهروندان ايرانی انتقاد کرد، اظهار داشت: وزارت خارجه در اين راستا اقدام وپيگيری کرده است و سخنگوی اين وزارتخانه گزارش آن را به اطلاع عموم رسانده است ضمن اينکه مجلس هم در چارچوب نظارتی خود وارد عمل می‌‏شود. ما عزت ملی و مردم خود را در عرصه بين المللی مهم می‌‏دانيم و از آن حمايت می‌‏کنيم. البته ارتباطات خود را با ساير کشورها دنبال می‌‏کنيم و سياست همراهی در عرصه بين المللی را به عنوان يک رويکرد خواهيم داشت.
وی افزود: حفظ استقلال، عزت ، هويت ملی در عرصه بين‌‏المللی مورد توجه ما است بنابراين با حساسيت کار و مسايل را پيگيری می‌‏کنيم. وزارت خارجه مسايل مهمی که در اين عرصه پيش آيد را رها نمی‌‏کند و با جديت موضوع را در دستور خود قرار می‌‏دهد.
الهام در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود کالاهای شرکت‌‏های وابسته به رژيم صهيونيستی به کشور گفت:‌‏ ورود اين کالاها ممنوع و کميته خاصی در وزارت خارجه با مشارکت دستگاه‌‏های ديگر، مسوول نظارت براين مساله هستند و موضوع را پيگيری می‌‏کنند و حساسيت دقت کافی وجود دارد اما در برخی گزارش‌‏ها ، شائباتی مطرح می‌‏شود که شايد دقيق نباشد.
وی افزود: بايد با حساسيت بيشتری در منشا اين اطلاعات متمرکز شد. در دنيای تجارت که منافع شرکت‌‏ها پشت آن است بايد مراقب بود که رو دست نخوريم. حساسيت دانشجويان در اين مورد حساسيت ارزنده‌‏ای است و حساسيت اقشار ديگر هم ناشی از حساسيت ضدصهيونيستی آنهاست که رويکرد ضدصهيونيستی قابل تحسين است و اين حساسيت، جدی موثر و مبارک است.
وی با تاکيد بر اينکه بايد در تشخيص مصاديق با دقت بيشتری عمل شود، خاطرنشان کرد: بايد با کميته‌‏ای که در وزارت خارجه تشکيل شده است ارتباط بيشتری برقرار کنند و به مبادله اطلاعات بپردازند، اگر نقصی در اطلاعات وجود دارد آن را کامل کند و اگر اطلاعاتی دارند در اختيار دستگاه‌‏های مربوطه قرار دهند.
سخنگوی دولت درباره ترافيک تهران و راهکار دولت برای پيشرفت مترو به منظور حل معضل حمل ونقل گفت: دولت متولی مستقيم ترافيک نيست بلکه سازمان کاری شهرداری بايد آن را مديريت کند و دولت همه حمايت خود را برای تسهيل رفت و آمد مردم و کاهش هزينه اين امر صرف می‌‏کند.
وی با اشاره به گزارشاتی که از وزارت کشور دريافت کرده است، ادامه داد: ۶۵ درصد بودجه‌‏ای که مجلس برای مترو پيش بينی کرده است، تخصيص داده شده است و اين درحالی است که ميانگين بودجه عمرانی در کل کشور ۵۷ درصداست يعنی ۵۷ درصد ميانگين تخصيص بودجه عمرانی در کل کشور است و اين رقم برای متروی تهران ۶۵ درصد است که در امر تخصيص اعتبارات بی‌‏سابقه است لذا طرح قطار شهری از اعتبار بی‌‏سابقه‌‏ای نسبت به طرح‌‏های عمرانی کشور برخوردار است.
الهام خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۹۰ ميليارد تومان برای قطار شهری از سوی وزارت کشور پرداخت شده است تا اين پروژه اجرايی شود. دولت با حداکثر ظرفيت و توان به حل مشکلات حمل ونقل کمک می‌‏کند. شورای حمل ونقل که همان ستاد تبصره ۱۳ سابق است تمام ظرفيت دولت را با اختيارات خاص متمرکز کرده و تا مشکل حمل ونقل را حل کند و اين موضوع از اولويت‌‏های دولت هست.
سخنگوی دولت درباره اعتراضات اخير برخی مراجع نسبت به اهانت به قرآن مجيد در مراسمی که از سوی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد، خاطرنشان کرد: احترام به قرآن مجيد امری نيست که خدای ناکرده دولت يا اجزايی از آن بتوانند کمترين بی‌‏توجهی را نسبت به آن داشته باشند؛ زيرا همه برکات اين کشور در سايه و پرتو قرآن مجيد است.
وی ادامه داد: اساسا قابل تصور نيست که دولت نسبت به اين مساله مهم و کليدی اندکی مسامحه و بی‌‏توجه کند. طبيعی است که حساسيت عمومی جامعه، علما و مراجع نسبت به مساله قابل فهم و درک باشد. دولت ما دولت اسلامی است و مشروعيت آن مبتنی بر قرآن است بنابراين در اين که خدای نکرده دولت متهم به اين مساله شود بايد با احتياط عمل کرد.
الهام يادآور شد: برخی آيين‌‏های ملی و محلی در کشور ما اجرا می‌‏شود که از زاويای مختلف می‌‏توانند مورد نقد قرار گيرند و دارای موافق و مخالف هستند که ممکن است اختلاف نظرهايی هم وجود داشته باشد. برخی آيين‌‏ها که با رويکرد احترام انجام می‌‏شود را دارای اشکال شرعی می‌‏دانند که امر اجماعی نيست و ممکن است نقطه نظراتی داشته باشند و افراد مختلفی آن را احترام می‌‏دانند زيرا بی‌‏احترامی نيست و رفتاری است که برخی آن را مبتنی با اصول می‌‏دانند و برخی مخل حرمت.
وی تاکيد کرد: تاکيد و توصيه دولت اين است بخش‌‏هايی که متولی اين امور هستند بايد با دقت و احتياط کامل عمل کنند و به حسياست‌‏های فرهنگی جامعه توجه داشته باشند و در همه آيين‌‏هايی که ممکن است دارای چنين نقطه نظرات مختلفی داشته باشند با احتياط بيشتری عمل کنند و از اموری که ممکن است شبهه و شائبه‌‏ای داشته باشد،پرهيز کنند.
الهام گفت: اطمينان می‌‏دهم دولت ما اسلامی است و مشروعيت خود را از نظام اسلامی گرفته است و تحت حمايت ولايت عمل می‌‏کند و خدای ناکرده از اصول موازينی که مخل مبانی شرعی باشد، عدول نمی‌‏کنند اين دولت هرگز به اين سمت نرفته و اطمينان می‌‏دهم هيچ ‌‏عمل خلاف شرعی در دولت صورت نگيرد اما در اين نوع موارد نياز است تا دستگاه متولی کار اطلاع رسانی بيشتری کند و اگر شائبه‌‏ای وجود دارد آن را رفع کنند و اگر لازم است دقت و مراقبت بيشتری انجام دهد.
الهام يادآور شد: اصل حفظ حرمت مبانی و اصول و ارزش‌‏ها و نمادهای اعتقادی ما مساله‌‏ای نيست که بتوان نسبت به آن اندکی تسامح کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه قانون تسهيل ازدواج که در سه سال پيش تصويب شد چه زمان به مرحله اجرا می‌‏رسد، گفت: ازدواج آيين نامه نمی‌‏خواهد بلکه امری ملی غريزی ، دينی است که دولت هم توجه جدی به آن دارد و برنامه‌‏های دولت همه دراين راستا انجام می‌‏شود که از آن جمله می‌‏توان به صندوق مهررضا که برای حمايت از ازدواج جوانان تاسيس شد و به تسهيلاتی که در مناطق بانکی ديده شده، اشاره کرد و هدف آن توجه به ازدواج جوانان بوده است.
وی افزود: بخشی از منابع بانک مرکزی در استان‌‏ها به امر ازدواج جوانان اختصاص يافته است و تسهيلات قرض الحسنه اختصاص به ازدواج دارد يعنی اصل قرض الحسنه ازدواج جزو برنامه‌‏هاست و سهم تمام استان‌‏ها در اين مساله ديده شده است و وزارتخانه‌‏ها و ساير بخش‌‏های دولتی در اين امر حمايت می‌‏شوند البته نه تنها در بخش قانون، بلکه فراتر از آن دولت به تشويق اموری در راستای ازدواج می‌‏پردازد.
الهام با بيان اينکه دولت دو کار کليدی را در امر ازدواج دنبال می‌‏کند به دو مقوله ازدواج و مسکن اشاره کرد و گفت: دولت در هر دو جهت سرمايه‌‏گذاری جدی کرده است. اشتغال مهمترين مانع برای ازدواج جوانان است. بنگاه‌‏های زودبازده‌‏ای که دولت برای تشکيل جوانان داشته کمکی برای ازدواج است.
سخنگوی دولت تصريح کرد: قانون تسهيل ازدواج مشکلی برای اجرا ندارد و اگر نياز به آيين‌‏نامه داشته باشند به دولت پيشنهاد دهند که با سرعت لازم تصويب شود .شورای عالی خانواده اخيرا تصويب شده است و اين شورا به رياست معاون اول رئيس‌‏جمهور تشکيل می‌‏شود که هدف آن حمايت از تشکيل خانواده است.
سخنگوی دولت در خصوص حضور رژيم صهيونيستی در کنفرانس اديان که مورد اعتراض برخی کشورها قرار گرفت، اظهار داشت: رژيم صهيونيستی نمی‌‏تواند سنخيتی با اديان داشته باشد چرا که ماهيت اين رژيم اشغالگر ماهيت سکولاری است.
الهام با تاکيد بر اينکه يهود موضوعی غير از صهيونيست است، گفت: امروز يهوديان از اينکه تحت فشار صهيونيست‌‏ها آسيب می‌‏بينند، نگران هستند و اعلام برائت می‌‏کنند. يهود از اديان الهی است و با ديگر اديان مشترکات فراوانی دارد.
وی ادامه داد: همه اديان و پيامبران در جهت عدالت و ارتقاء معنوی جوامع حرکت و قيام کردند و صدمه ديدند اما جوامع را به حرکت درآوردند که اين امر مشترک بين همه اديان است.
سخنگوی دولت با بيان اينکه هرگونه گفت‌‏وگوی اديان تکيه بر شاخص‌‏های مشترک و تلاش بر رفتار عملی مبتنی بر دين مداری است، گفت: اگر رژيم صهيونيستی در اين حوزه وارد شود، نشانگر اين است که به دنبال لوث کردن موضوع و انحراف در مسير هستند چرا که رژيم صهيونيستی نه با دين يهود و موسی (ع) سنخيتی دارد و نه بارويکردهای انبيا که دنبال عدالت و حفظ حقوق انسان‌‏ها هستند. بنابراين اين موضوع با وجود صهيونيست‌‏ها راه موفقی نخواهد بود.
الهام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه نظر دولت در رابطه با توصيه يک گروه دانشگاهی به اوباما برای مذاکره بدون پيش شرط با ايران چيست؟گفت: رويکرد دولت آمريکا به خصوص سياست‌‏های مخرب بوش همه آگاهان و صاحب‌‏نظران خود آمريکا را نيز به ستوه آورده است.
وی افزود: در جلسات گفت‌‏وگوی رئيس‌‏جمهور با صاحب‌‏نظران آمريکايی و کسانی که در سياست‌‏گذاری آن کشور هستند بين گروه‌‏های فکری آنها اين احساس وجود دارد که اين رفتار سلطه‌‏جويانه يک جانبه نمی‌‏تواند نه منافع آمريکا را تامين کند و نه به نفع منافع بين المللی است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اين اقدام بخشی از فشارهای داخلی برای تغيير رويکرد در سياست‌‏های آمريکايی و نوعی فشار برای رهايی سياست‌‏مداران آمريکايی از لابی صهيونيست‌‏ها است.
الهام با بيان اينکه بحث مذاکره بحث اصلی نيست بلکه بحث بر روی تغيير رفتار، رويکردها و جهت‌‏گيری‌‏ها است، افزود: اگر اين جهت گيری‌‏ها اصلاح شود و سياست‌‏مداران آمريکايی به واقعيت‌‏های جهانی احترام بگذارند، حتی اگر به افکار عمومی جامعه خود توجه کنند و در جهت رفع آن بخواهند گامی بردارند برای رفاه خود مردم آمريکا بايد رويکرد تغيير را جدی بگيرند.
الهام در پايان نشست خبری خود گفت: اگر تغييراتی واقع شد می‌‏توان افق‌‏های بعدی را پيش بينی کرد اما اگر روی حرف فقط بمانند و جدی در اين مساله نباشند، شکست‌‏های گذشته را دوباره تکرار خواهند کرد و اين آسيب‌‏ها در درجه اول برای جامعه آمريکا و در درجه دوم برای جامعه بين المللی خواهد بود.

Copyright: gooya.com 2016