دوشنبه 20 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زور آزمايی جناح های درون حکومت ايران، گفتگو با اسماعيل گرامی مقدم، تقی رحمانی و مهران براتی، راديو بين المللی فرانسه

جناح های سياسی درون حکومت ايران، در يکی دو هفتۀ اخير، در منازعه ای بی سابقه و در تدارک کارزار انتخاباتی برای دهمين دورۀ رياست جمهوری چند رويداد کم سابقه آفريدند:

١ـ مجلس شورای اسلامی، وزير کشور، علی کردان را که سخت مورد پشتيبانی رئيس جمهور، احمدی نژاد بود، استيضاح کرد و گويا هنوز يک يا دو وزير ديگر در فهرست انتظار استيضاح قرار دارند. با اين وجود، آيت الله خامنه ای در پيامی حمله به دولت را تقبيح کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


٢ـ محمود احمدی نژاد، پيام تبريکی برای رئيس جمهور منتخب آمريکا فرستاد. کشوری که به گفتۀ آيت الله خامنه ای، انزجار عميق مردم ايران را متوجه خود کرده است.

٣ـ سی هزار افراد نيروی انتظامی، در اقدامی کم سابقه، "رزمايش امنيت و آرامش شهر تهران" را در پايتخت برگزار کردند. عملی که می توان آن را تقويت رويکرد نظامی تلقی کرد.

در ميزگردی تلفنی با آقايان اسماعيل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، تقی رحمانی، فعال ملی- مذهبی و مهران براتی، تحليلگر سياسی در برلن به چند و چون اين رفتارها و ارتباط يا عدم ارتباط ميان آنها و ارزيابی معنا و پيامدهای آن پرداخته ايم.

اسماعيل گرامی مقدم استيضاع علی کردان را يک بازی باخت - باخت برای اصولگرايان می داند. " اصولگرايان مجلس نمی خواستند بار اشتباه اولیۀ خود را مبنی بر تأئيد کردان بدوش کشند و دولت اصولگرا نيز با پافشاری در عدم برکنار کردان اين بازی را باخت". او معتقد است که دولت با معرفی صادق محصولی بعنوان وزير کشور جديد، سناريوی مشابهی را تکرار خواهد کرد.

تقی رحمانی می گويد:" در حال حاضر شاهد يک طناب کشی در ميان تيم های مختلف جناح راست هستيم و اسن شاخصۀ کشورهای جهان سومی است که در فقدان احزاب سياسی، تيم های يک جناح، در جهت کسب قدرت کامل و تمام، به طناب کشی می پردازند". او معرفی صادق محصولی و پيام تبريک احمدی نژاد را به رئيس جمهوری منتخب آمريکا در چهارچوب همين جدال تعريف می کند. او يادآوری می کند که محمد خاتمی حتی از دست دادن با بيل کلينتون خودداری کرد، حا آنکه خواستار تنش زدايی در سطح جهان بود و احمدی نژاد که سياست کلامی تهاجمی در مقابل آمريکا را در پيش گرفته است، پيام تبريک هم می فرستد.

او معتقد است که در جناح راست، اجماعی بر روی احمدی نژاد در دور دوم وجود ندارد و جناح سنتی محافظه کاران روی يک کانديدای روحانی در مقابل جناح نظامی تر محافظه کاران تأييد می کند.

مهران براتی معتقد است که مشکل اساسی در ايران ناروشن بودن سامانه های قدرت چه در سطح قانونگزاری و چه در سطح اجرايی است. او می گويد:" ساست در ايران يک امر کلنگی است و به دوام هيچ ساختاری نمی توان اعتماد يا تکيه کرد. سياست های عمومی به شبکه های قدرت مربوطند و شخصيت های بزرگ اين شبکه ها بايد با هم به تفاهم برسند و خواست عمومی شان را به رهبری نظام سياسی منتقل کنند.محمود احمدی نژاد تا بحال توانسته است توافق و تفاهم آيت الله خامه ای را بدست آورد".

او در ارتباط با آرايش نيروهای خودی و غير خودی می گويد:" نيروهای خودی سياسی هستند ولی همه با هم در نپذيرفتن نيروهای غير خودی همرأی می باشند". او می گويد که تنها راه گشايش، برگزاری انتخابات با کمک احزاب آزاد است و گروههای خودی مجبورند از محدودۀ خود بيرون آيند و گروههای اصلاح طلب نياز به ياری گيری در خارج از خود دارند.

[برای شنيدن اين گفتگو اين جا را کليک کنيد]

Copyright: gooya.com 2016