شاراپووا که پس از محرومیتش به اتهام مصرف داروهای نیروزا برای ۱۵ ماه در هیچ مسابقه رسمی شرکت نکرده بود در همین کنفرانس، گفت: «خوشحالم که بار دیگر به شهرهایی که در آنها رقابت های تنیس برگزار می شود، باز می گردم، خوشحالم از اینکه صبح در رم یا مادرید از خواب بیدار می شوم».